# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1881 منیژه وفاسیاهکلرودی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1882 محمد صادق وقار تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1883 محمد علی ولی پور ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1884 عبدالمجید ولی پور قرنجیک علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1885 محمد علی ولی داد فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1886 ناصر وهابی فنی مهندسی مکانیک کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1887 مسعود وهابی مقدم علوم پایه فیزیک دکتری استادیار مدعو
1888 سيده هورناز وهابي معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1889 مهري وهابي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1890 مهدی ویس کرمی فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
1891 مهران ویسی معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1892 میلاد ویسی پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1893 رمضانعلی هاتف وحید علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1894 مهوش هادوی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1895 امیر هادی پور علوم کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1896 محمد رضا هادی پور فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1897 حنیف هادی پور سیاه مزگی علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
1898 امین هادی زاده فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1899 مریم هادی نیا فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1900 فرزاد هاشم زاده سيگاری علوم کشاورزی علوم دامی دکتری استادیار هیئت علمی