# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1861 محمد جعفر هدایتی معماری و هنر معماری کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1862 مهدی هدايتی شهيدانی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری استادیار هیئت علمی
1863 داود هزاري علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1864 کاظم هژبری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1865 سهيلا همت زاده علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1866 مهرعلی همتی نژاد تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استاد هیئت علمی
1867 معين همتي گورابي معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1868 محمد هوسمی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1869 سونیا هوشنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1870 معصومه یابنده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1871 کیوان یاری فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1872 حسین یاسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1873 مهران یاسمی منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار مدعو
1874 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
1875 کیخسرو یاکیده ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1876 علی یحیایی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1877 قربانعلی یحیایی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1878 آسیه یحیی زاده علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
1879 محمد رضا یزدان پناه معماری و هنر موسیقی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1880 الهام یزدانی علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو