# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1861 مجید نیکخوی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1862 نگار نیکدل علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1863 فاطمه نیکزاد پسیخانی علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1864 علی رضا نیکویی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1865 مهرداد نیکویی منابع طبیعی جنگلداری دکتری دانشیار هیئت علمی
1866 زهرا نيکبخت کنارسري علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1867 رکسانا نيکنامی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری استادیار هیئت علمی
1868 حسين واحد چوکده ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1869 عبدالعلی وارسته علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1870 عاطفه واسع علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1871 صغری واسع مصلی علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1872 مهدی واعظی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1873 واله تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1874 بيتا والي زاده علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1875 زهره وحدانی علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1876 امیر وحدتی راد علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1877 طاهر وحیدی معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
1878 علی اصغر ورسه ای علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استادیار مدعو
1879 حمید رضا وزیری علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1880 مجید وظیفه دوست علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی