# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1841 نفیسه یغمائیان مهابادی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1842 یاسین یکتای کیا علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1843 ماجد یل درمیان معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری مربی مدعو
1844 محمد کاظم یوسف پور ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1845 یوسفی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1846 آزیتا یوسفی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1847 حنانه یوسفی فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1848 مهسا یوسفی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1849 منصور یوسفی جولندان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1850 میثم یوسفی صفت پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1851 محدثه یوسفی نسب فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1852 ستاره یوسفیان فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1853 بهزاد ياحيد فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1854 ليلا ياوري علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1855 صابر يعقوبي فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1856 فاطمه يگانه علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1857 محمدرضا يمقانی فنی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1858 محسن يوسفی پارسا ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1859 عليرضا يوسفي مريداني علوم ریاضی آمار دکتری غیر هیأت علمی مدعو