# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1841 اکبر نورسته نیا علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1842 علیمحمد نوروززاده فنی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1843 بابک نوروزی فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
1844 حسین نوروزی بیجارگاهی معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1845 مهدی نوری فنی نساجی دکتری دانشیار هیئت علمی
1846 هادی نوری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
1847 مهسا نوری اصل علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1848 سولماز نوری سنگیانی علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1849 سیدمحمد نوع پسند ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار مدعو
1850 مسعود نویدی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1851 راهبه نیارکی اصلی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
1852 محمد مهدی نیازمند ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1853 سید امیر نیاکویی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1854 فاطمه نیرومند چوکامی معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1855 سعیده نیرومند گیلوایی علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1856 محمد نیک پیما معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1857 مسلم نیک خواه ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1858 مصطفی نیک نژادکاظم پور علوم کشاورزی زراعت دکتری استادیار مدعو
1859 نغمه نیکخواه علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1860 مجید نیکخوی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو