# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1821 کاظم هژبری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1822 سهيلا همت زاده علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1823 مهرعلی همتی نژاد تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استاد هیئت علمی
1824 معين همتي گورابي معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1825 محمد هوسمی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1826 سونیا هوشنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1827 معصومه یابنده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1828 کیوان یاری فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1829 حسین یاسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1830 مهران یاسمی منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار مدعو
1831 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
1832 کیخسرو یاکیده ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1833 علی یحیایی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1834 قربانعلی یحیایی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1835 آسیه یحیی زاده علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
1836 محمد رضا یزدان پناه معماری و هنر موسیقی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1837 الهام یزدانی علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1838 صابر یعقوبی فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1839 نیما یعقوبی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1840 علی یعقوبی چوبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی