# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1801 نويد نجفی علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1802 مهدی نجفی سياهرودی ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1803 وحید نجفی مقدم گیلانی فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1804 گلناز نجفي گلونداني علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1805 منوچهر نحوی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
1806 طیبه ندایی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1807 نادر نریمان زاده فنی مهندسی مکانیک دکتری استاد هیئت علمی
1808 مونا نژند فومني علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1809 صديقه نصر رمزی علوم کشاورزی زراعت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1810 اکبر نصراله زاده منابع طبیعی شیلات کارشناسی ارشد استادیار هیئت علمی
1811 علی اکبر نصرتی سیاهمزگی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1812 رسول نصیری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1813 کامله نصیری پیربازاری علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
1814 الهام نصیری طولی علوم پایه شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1815 طوبی نصیری لوحه سرا علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1816 فرزانه نصيري جان آقا فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1817 ايمان نظافت رحيم آبادي معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1818 علیرضا نظام دوست ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دانشجوی دکتری مربی مدعو
1819 امیرهوشنگ نظامیوند چگینی فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
1820 سعید نظامیوند چگینی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو