# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1781 سعید نادری منابع طبیعی محیط زیست دکتری استادیار هیئت علمی
1782 اشکان ناصح ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1783 علی ناصح زاده فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1784 میر قاسم ناصر علوی علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1785 محمد ناصرانی علوم کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1786 ولی اله ناصری علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1787 فاطمه ناظمي يگانه ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1788 مظفر نامدار ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
1789 مدرس نامشخص کارشناسی ارشد مربی مدعو
1790 شهرام نباتی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری استادیار هیئت علمی
1791 سید آرش نبوتی فومنی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1792 سيد حسين نبوي پيله سرايي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1793 مهناز نبیل علوم ریاضی آمار دکتری استادیار هیئت علمی
1794 حنانه نجاتی فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1795 محمدرضا نجاتی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1796 لیلا نجار پیشه علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1797 امین نجار نظامی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1798 حسین نجف قلي زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1799 فريد نجفی فنی مهندسی مکانیک دکتری استاد هیئت علمی
1800 مهدی نجفی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری غیر هیأت علمی مدعو