# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1781 حسين واحد چوکده ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1782 عبدالعلی وارسته علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1783 عاطفه واسع علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1784 صغری واسع مصلی علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1785 واله تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1786 بيتا والي زاده علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1787 زهره وحدانی علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1788 امیر وحدتی راد علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1789 طاهر وحیدی معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
1790 علی اصغر ورسه ای علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استادیار مدعو
1791 حمید رضا وزیری علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1792 مجید وظیفه دوست علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی
1793 منیژه وفاسیاهکلرودی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1794 محمد صادق وقار تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1795 محمد علی ولی پور ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1796 عبدالمجید ولی پور قرنجیک علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1797 محمد علی ولی داد فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1798 ناصر وهابی فنی مهندسی مکانیک کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1799 مسعود وهابی مقدم علوم پایه فیزیک دکتری استادیار مدعو
1800 سيده هورناز وهابي معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو