# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
161 مرتضی اکبر تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
162 سودابه اکبرپور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
163 آرش اکبرنژاد تو چاهی فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
164 بهمن اکبری ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
165 پریسا اکبری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
166 صادق اکبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
167 مجتبی اکبری فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
168 محبوبه اکبری علوم ریاضی آمار دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
169 محسن اکبری ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
170 مریم اکبری معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
171 صغری اکبری اشمان کماچالی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
172 سجاد اکبری بالدرلو معماری و هنر معماری دکتری استادیار مدعو
173 مژگان اکبری خشکبیجاری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استادیار هیئت علمی
174 علیرضا اکرمی حسن کیاده معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
175 محمد مهدی الطافی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
176 جمالعلی الفتی علوم کشاورزی باغبانی دکتری استادیار هیئت علمی
177 الله قلی پور علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
178 زهرا الماسی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
179 سید علی الهی نیا علوم کشاورزی گیاهپزشکی دکتری استاد مدعو
180 عاطفه امام دوست علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو