# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
161 فاطمه اسمعیل کاویانی علوم پایه زیست شناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
162 شهین اسمعیل نژاد علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
163 سارا اسمعیلی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
164 سیاوش اسمعیلی معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
165 سید سهیل اسمعیلی علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
166 محبوبه اسمعیلی سلاکجانی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
167 معصومه اسمعیلی طارمسری علوم پایه شیمی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
168 فرهاد اسمعیلی قدسی علوم پایه فیزیک دکتری استاد هیئت علمی
169 حسین اسمعیلی کشکشی علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
170 ميثم اسمعيل پور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
171 رضا اسمعيل زاده سياه پيراني ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری مربی مدعو
172 مونا اشتری دلیوند علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
173 سید سیامک اشرف تالش فنی مهندسی شیمی دکتری دانشیار هیئت علمی
174 بهنام اشرف خاني علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
175 افشین اشرف زاده علوم کشاورزی آبیاری دکتری دانشیار هیئت علمی
176 بابک اشرفخانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
177 حسن اشکورلجي علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
178 رضا اصغر زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
179 امیر حسین اصغر نیا مهندسی مکانیک دینامیک کنترل و ارتعاشات دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
180 الهه اصغری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو