# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
161 رحمت اله افشاری نژاد معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
162 نادر افقی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
163 علی اقدامی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد استادیار هیئت علمی
164 محمدرضا اقدامی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
165 علی اقدامی تطفی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
166 مرتضی اکبر تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
167 سودابه اکبرپور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
168 آرش اکبرنژاد تو چاهی فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
169 بهمن اکبری ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
170 پریسا اکبری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
171 صادق اکبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
172 مجتبی اکبری فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
173 محبوبه اکبری علوم ریاضی آمار دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
174 محسن اکبری ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
175 مریم اکبری معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
176 صغری اکبری اشمان کماچالی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
177 سجاد اکبری بالدرلو معماری و هنر معماری دکتری استادیار مدعو
178 مژگان اکبری خشکبیجاری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استادیار هیئت علمی
179 علیرضا اکرمی حسن کیاده معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
180 محمد مهدی الطافی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو