# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1761 ندا میرزایی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1762 سید مهدی میرصالحی معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1763 سید عبدالله میرفرجود علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1764 مائده سادات میرکریم پور علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1765 سیدمجتبی میرمیران ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1766 باهره میرناطق علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1767 سیده طاهره میری جفرودی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1768 سیدمحمد میری جویباری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1769 سیده سارا میری نمکفروش علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1770 لیلا میوه ای فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
1771 سید مرتضی مير بستاني فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1772 سيده محدثه مير جعفري شال ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1773 سيد ابوالقاسم مير روشندل فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
1774 سيد جواد مير زماني ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1775 سيد علي مير ميران تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1776 سید هاشم ميربهاري فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1777 طوبی ميرزاپور علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1778 معصومه ميرزاجانی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1779 احمد ميرزازاده ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1780 سليمان ميرزايي راجعوني ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری غیر هیأت علمی مدعو