# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1761 هادی نوری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
1762 مهسا نوری اصل علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1763 سولماز نوری سنگیانی علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1764 سیدمحمد نوع پسند ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار مدعو
1765 مسعود نویدی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1766 راهبه نیارکی اصلی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
1767 محمد مهدی نیازمند ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1768 سید امیر نیاکویی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1769 فاطمه نیرومند چوکامی معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1770 سعیده نیرومند گیلوایی علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1771 محمد نیک پیما معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1772 مسلم نیک خواه ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1773 مصطفی نیک نژادکاظم پور علوم کشاورزی زراعت دکتری استادیار مدعو
1774 نغمه نیکخواه علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1775 مجید نیکخوی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1776 نگار نیکدل علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1777 علی رضا نیکویی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1778 مهرداد نیکویی منابع طبیعی جنگلداری دکتری دانشیار هیئت علمی
1779 زهرا نيکبخت کنارسري علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1780 رکسانا نيکنامی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری استادیار مدعو