# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1741 حمزه میر اسدی فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1742 سید ضیاالدین میر حسینی علوم کشاورزی علوم دامی دکتری استاد هیئت علمی
1743 سیدجواد میر زمانی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1744 سید رضا میر عسگری جیلدانی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1745 زینب میر نظامی فنی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1746 محمدحسین میرابوطالبی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
1747 مریم میرارض گر علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1748 سید جلیل میرباذل معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1749 سید اعظم میرجلالی کمساری معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1750 فاطمه میرداوودی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1751 توحید میرزا بابای مستو فی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1752 میرزا زاده ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1753 توحید میرزابابای مستوفی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1754 توحید میرزابابایی پردیس بین الملل مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1755 محمد علی میرزازاده حسن کیاده فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
1756 محمد علی میرزازاده حسن کیاده فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
1757 بهمن میرزایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استاد هیئت علمی
1758 خدیجه میرزایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1759 سمیه میرزایی فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1760 میترا میرزایی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو