# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1741 رمضان نعمتي کشتلي فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی
1742 زهره نعیم امینی علوم ریاضی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1743 اکرم السادات نعیمی علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1744 محمد نقاش زادگان فنی مهندسی مکانیک دکتری استادیار هیئت علمی
1745 اسمعیل نقدی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1746 رامین نقدی منابع طبیعی جنگلداری دکتری دانشیار هیئت علمی
1747 مجتبی نقوی تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1748 امیر نقی زاده قدیم فنی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1749 مریم نوابیان علوم کشاورزی آبیاری دکتری دانشیار هیئت علمی
1750 هادی نوبری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1751 سید احمدرضا نورالدینی منابع طبیعی محیط زیست کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1752 امیر نورانی مکرم دوست ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
1753 وحید نورایی فر پردیس بین الملل عمران دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1754 پیمان نورس ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1755 علی اصغر نورسته تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استاد هیئت علمی
1756 اکبر نورسته نیا علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1757 علیمحمد نوروززاده فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1758 بابک نوروزی فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
1759 حسین نوروزی بیجارگاهی معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1760 مهدی نوری فنی نساجی دکتری دانشیار هیئت علمی