# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1721 طیبه ندایی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1722 نادر نریمان زاده فنی مهندسی مکانیک دکتری استاد هیئت علمی
1723 مونا نژند فومني علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1724 صديقه نصر رمزی علوم کشاورزی زراعت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1725 اکبر نصراله زاده منابع طبیعی شیلات کارشناسی ارشد استادیار هیئت علمی
1726 علی اکبر نصرتی سیاهمزگی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1727 رسول نصیری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1728 کامله نصیری پیربازاری علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
1729 الهام نصیری طولی علوم پایه شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1730 طوبی نصیری لوحه سرا علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1731 فرزانه نصيري جان آقا فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1732 ايمان نظافت رحيم آبادي معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1733 علیرضا نظام دوست ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دانشجوی دکتری مربی مدعو
1734 امیرهوشنگ نظامیوند چگینی فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
1735 سعید نظامیوند چگینی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1736 فاطمه نظر حقیقی علوم پایه زیست شناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1737 علیرضا نظری فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1738 علی نظری علی آبادی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1739 محمد رضا نظری نژاد کیاشی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری استادیار هیئت علمی
1740 معصومه نعمت اللهی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو