# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1701 علی ناصح زاده فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1702 میر قاسم ناصر علوی علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1703 محمد ناصرانی علوم کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1704 ولی اله ناصری علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1705 فاطمه ناظمي يگانه ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1706 مدرس نامشخص کارشناسی ارشد مربی مدعو
1707 شهرام نباتی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری استادیار هیئت علمی
1708 سید آرش نبوتی فومنی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1709 سيد حسين نبوي پيله سرايي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1710 حنانه نجاتی فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1711 محمدرضا نجاتی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1712 لیلا نجار پیشه علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1713 حسین نجف قلي زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1714 فريد نجفی فنی مهندسی مکانیک دکتری استاد هیئت علمی
1715 مهدی نجفی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1716 نويد نجفی علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1717 مهدی نجفی سياهرودی ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1718 وحید نجفی مقدم گیلانی فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1719 گلناز نجفي گلونداني علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1720 منوچهر نحوی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی