# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1681 محمود منصوری علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1682 روح اله منعم ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1683 علی منعم جو علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1684 روح الله منعم طالمي پردیس بین الملل علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1685 محمد حسین منهاج علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
1686 سجاد منيري ليلي علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1687 شهرام مودب فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1688 رضا مودبی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1689 سید علی موسوی علوم کشاورزی آبیاری دکتری مربی هیئت علمی
1690 سید فهیمه موسوی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1691 سید محسن موسوی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1692 سید مسعود موسوی معماری و هنر شهرسازی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1693 سید ولی الله موسوی ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1694 سید یاسر موسوی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1695 سید یاسین موسوی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1696 سیده ناهید موسوی علوم پایه فیزیک کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1697 سید حامد موسوی ثابت منابع طبیعی شیلات دکتری دانشیار هیئت علمی
1698 حمید موسوی چالسباری علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1699 سید هاشم موسوی دیزکوهی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
1700 سيدشهاب الدين موسوی زاده مرکيه ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو