# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1681 سید عبداله میرفرجود علوم پایه شیمی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1682 مائده سادات میرکریم پور علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1683 سیدمجتبی میرمیران ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1684 باهره میرناطق علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1685 سیده طاهره میری جفرودی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1686 سیدمحمد میری جویباری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1687 سیده سارا میری نمکفروش علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1688 لیلا میوه ای فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
1689 سید مرتضی مير بستاني فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1690 سيده محدثه مير جعفري شال ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1691 سيد ابوالقاسم مير روشندل فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
1692 سيد جواد مير زماني ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1693 سيد علي مير ميران تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1694 سید هاشم ميربهاري فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1695 طوبی ميرزاپور علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1696 معصومه ميرزاجانی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1697 احمد ميرزازاده ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1698 سليمان ميرزايي راجعوني ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1699 سعید نادری منابع طبیعی محیط زیست دکتری استادیار هیئت علمی
1700 اشکان ناصح ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو