# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1661 سیدجواد میر زمانی ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1662 سید رضا میر عسگری جیلدانی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1663 زینب میر نظامی فنی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1664 محمدحسین میرابوطالبی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
1665 مریم میرارض گر علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1666 سید جلیل میرباذل معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1667 سید اعظم میرجلالی کمساری معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد مربی مدعو
1668 فاطمه میرداوودی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1669 توحید میرزا بابای مستو فی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1670 میرزا زاده ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1671 توحید میرزابابای مستوفی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1672 توحید میرزابابایی پردیس بین الملل مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1673 محمد علی میرزازاده حسن کیاده فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
1674 محمد علی میرزازاده حسن کیاده فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
1675 بهمن میرزایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استاد هیئت علمی
1676 خدیجه میرزایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1677 سمیه میرزایی فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1678 میترا میرزایی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1679 ندا میرزایی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1680 سید مهدی میرصالحی معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو