# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1661 مینا ملایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استادیار هیئت علمی
1662 اسماعیل ملک اخلاق ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری دانشیار هیئت علمی
1663 امیر ملک پور علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی
1664 نرجس ملک جانی علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1665 مجید ملک زاده فنی عمران کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1666 محمود ملک زاده فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1667 زهرا ملک نیا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1668 لیلا ملکی علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1669 محمد رضا ملکی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1670 حمید رضا ملکی آلمانی علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1671 سپیده ملکی رودپشتی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1672 رضا منادی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1673 فريدون منافي تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1674 آرش منتظری فنی نانو فنآوری دکتری استادیار هیئت علمی
1675 احمد منتظری معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1676 فاطمه منتظری داودی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1677 سارا منجی آزاد فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1678 حامد منصف فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1679 سودابه منصف علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1680 منیژه منصورصادقی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی