# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1641 سید علی معافی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1642 پونه معتمد ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری استادیار مدعو
1643 محمد کریم معتمد علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری دانشیار هیئت علمی
1644 مرتضي معدل ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1645 محمد علی معصوم پرست علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1646 محمدعلي معصوم پرست علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1647 مير احمد معصوم زاده کيائي ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری استادیار مدعو
1648 محمدرسول معصومی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1649 رضا معصومی راد ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
1650 مهدي معصومي علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1651 سمیه معلمی علوم کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1652 مهناز معيری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1653 محمود مقدس ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
1654 عیسی مقدم ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری استادیار هیئت علمی
1655 میلاد مقدم فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1656 اسماعیل مقصودی علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد مربی مدعو
1657 ماهرخ مقصودی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
1658 رضا مقصودی پاشاکی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری استادیار هیئت علمی
1659 محمد باقر مقصودي تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1660 حبیب ملایی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو