# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1621 فرهاد مشایخی علوم پایه زیست شناسی دکتری استاد هیئت علمی
1622 الهام مشعرپور علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1623 مهدی مشکی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار مدعو
1624 مجيد مشکين مژه فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1625 مریم مشهدی نژاد علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1626 زهرا مصدق تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1627 سیاوش مصطفی زاده رودکلی علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1628 میرزابابا مصطوفی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1629 ثریا مصلحی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
1630 شریف مطوف معماری و هنر شهرسازی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1631 آسیه مطهری علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1632 مریم مطهری علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1633 حسین مطیع کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1634 ابوذر مطيع دوست کومله ادبیات و علوم انسانی جغرافیا کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1635 آيت مظفری ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار مدعو
1636 حمیده مظفری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی هیئت علمی
1637 سید رحمت مظفری منابع طبیعی مشترک منابع طبیعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1638 مرجان مظفری فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1639 جمال مظلوم علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
1640 انسیه مظلومی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو