# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1621 سید شهاب موسوی نخود چری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1622 سیده بهاره موسوی نوری علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1623 سیده رودابه موسوی نوری علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1624 سیده رودابه موسوی نوری علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1625 سید نور موسویان فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1626 شيما موسوي تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1627 مجید موسی پور شاجانی منابع طبیعی شیلات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1628 محدثه موسی زاده ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1629 صدیقه موسی نژاد علوم کشاورزی گیاهپزشکی دکتری استادیار هیئت علمی
1630 محدثه موسي زاده ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1631 علیرضا موقری رودپشتی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1632 الهه مولادوست ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1633 نصراله مولایی هشتجین معماری و هنر شهرسازی دکتری استاد مدعو
1634 مهرناز مولوی معماری و هنر شهرسازی دکتری استادیار هیئت علمی
1635 سعید مهدوی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1636 مرجان مهدوی روشن تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش دکتری استادیار مدعو
1637 امیر مهدوی زفرقندی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1638 زهرا مهدوی شالکوئی علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1639 سعید مهدوی فر علوم پایه فیزیک دکتری دانشیار هیئت علمی
1640 رضا مهدوي زيمساري علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو