# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1601 علی منعم جو علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1602 روح الله منعم طالمي پردیس بین الملل علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1603 محمد حسین منهاج علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
1604 سجاد منيري ليلي علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1605 شهرام مودب فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1606 رضا مودبی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1607 سید علی موسوی علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی
1608 سید فهیمه موسوی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1609 سید محسن موسوی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1610 سید مسعود موسوی معماری و هنر شهرسازی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1611 سید ولی الله موسوی ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
1612 سید یاسر موسوی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1613 سید یاسین موسوی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1614 سیده ناهید موسوی علوم پایه فیزیک کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1615 سید حامد موسوی ثابت منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار هیئت علمی
1616 حمید موسوی چالسباری علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1617 سید هاشم موسوی دیزکوهی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
1618 سيدشهاب الدين موسوی زاده مرکيه ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1619 سید محسن موسوی سنگدهی علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1620 سید سعید موسوی گلسفید فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو