# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1601 محمود مرادی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری دانشیار هیئت علمی
1602 میلاد مرادی حیدر لو فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1603 فرشته مرادی واجارگاه علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
1604 انوش مرادی یاسوری ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
1605 طوبی مرتضوي تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
1606 علي مرتضي پور علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
1607 روح الله مردان واجاری فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1608 علیرضا مریدنژاد علوم کشاورزی آبیاری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1609 مارال مزجینی علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1610 سید مرتضی مستشاری علوم پایه فیزیک دکتری استادیار مدعو
1611 محمودرضا مستقیمی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
1612 مرتضي مسرور علي نودهي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1613 ابراهیم مسعودنیا ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری دانشیار هیئت علمی
1614 محسن مسعودی علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1615 مژگان مسعودی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1616 محسن مسعوديان معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1617 پریا مسیب زاده علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
1618 زهرا مسیب زاده علوم پایه شیمی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1619 سیر رضا مسیبی فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
1620 حمیدرضا مشایخی علوم پایه فیزیک دکتری استادیار مدعو