# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
141 عباس اصلی خوش ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
142 عبدالکریم اصولی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
143 رضا اعلائی فنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
144 علی اعلمی علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
145 تورج افتخاری علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
146 حسین افتخاری فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
147 حمیده افتخاری علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
148 سیدابوذر افتخاری فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق دکتری استادیار هیئت علمی
149 عادل افتخاری کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
150 عذرا افتخاري تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
151 حسین افراخته فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
152 حکیمه افروزه تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
153 منصور افشار محمدیان علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
154 مسلم افشارنژاد علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
155 رحمت اله افشاری نژاد معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
156 نادر افقی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
157 علی اقدامی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد مربی هیئت علمی
158 فاطمه اقدامی علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
159 محمدرضا اقدامی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
160 علی اقدامی تطفی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد استادیار هیئت علمی