# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
141 فرهاد اصغری ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
142 جعفر اصغری بیربنه علوم کشاورزی زراعت دکتری استاد هیئت علمی
143 مسعود اصفهانی علوم کشاورزی زراعت دکتری استاد هیئت علمی
144 حبیب ا... اصل سلیمانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد مربی مدعو
145 دروس اصلاح شده کارشناسی مربی آموزشیار هیئت علمی
146 حامد اصلانی کرنق علوم ریاضی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
147 عباس اصلی خوش ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
148 عبدالکریم اصولی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
149 رضا اعلائی فنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
150 علی اعلمی علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
151 تورج افتخاری علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
152 حسین افتخاری فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
153 حمیده افتخاری علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
154 سیدابوذر افتخاری فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
155 عادل افتخاری فنی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
156 عذرا افتخاري تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
157 حسین افراخته فنی برق دکتری دانشیار هیئت علمی
158 حکیمه افروزه تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
159 منصور افشار محمدیان علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
160 مسلم افشارنژاد علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو