# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
141 ابوالفضل اسلامی پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
142 زهرا اسلامی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
143 منصور اسلامی علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
144 حسین اسماعیل پور تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
145 عبدالله اسماعیل پور فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
146 علی اسماعیل پور ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری غیر هیأت علمی مدعو
147 حمید اسماعیل زاده علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
148 محمد اسماعیل زاده ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
149 اعظم اسماعیل زاده بیجار استخری ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
150 غلامحسین اسماعیل زاده ها معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
151 ساره اسماعیلی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
152 سیاوش اسماعیلی معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
153 عطاالله اسماعیلی ادبیات و علوم انسانی قرآن و حدیث دکتری استادیار هیئت علمی
154 محمدحسین اسماعیلی سنگری ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری استادیار هیئت علمی
155 مهدی اسماعیلی ورکی علوم کشاورزی آبیاری دکتری دانشیار هیئت علمی
156 نيلوفر اسماعيل دوست علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
157 مژده اسماعيل زاده علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
158 صالح اسماعيل نژاد تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
159 هادی اسمعیل پور فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
160 رضا اسمعیل پور اشکاء ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری دانشیار هیئت علمی