# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
121 سارا اسمعیلی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
122 سیاوش اسمعیلی معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
123 سید سهیل اسمعیلی علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
124 محبوبه اسمعیلی سلاکجانی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
125 معصومه اسمعیلی طارمسری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
126 فرهاد اسمعیلی قدسی علوم پایه فیزیک دکتری استاد هیئت علمی
127 حسین اسمعیلی کشکشی علوم ریاضی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
128 ميثم اسمعيل پور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
129 هیراد اسیمی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
130 سید سیامک اشرف تالش فنی مهندسی شیمی دکتری استادیار هیئت علمی
131 بهنام اشرف خاني علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
132 افشین اشرف زاده علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی
133 بابک اشرفخانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
134 حسن اشکورلجي علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
135 رضا اصغر زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
136 امیر حسین اصغر نیا فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
137 سلیمان اصغری فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
138 سید محسن اصغری علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
139 علی اصغری فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
140 فاطره اصغری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو