# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
121 فرهاد اسمعیلی قدسی علوم پایه فیزیک دکتری استاد هیئت علمی
122 حسین اسمعیلی کشکشی علوم ریاضی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
123 ميثم اسمعيل پور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
124 هیراد اسیمی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
125 سید سیامک اشرف تالش فنی مهندسی شیمی دکتری استادیار هیئت علمی
126 بهنام اشرف خاني علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
127 افشین اشرف زاده علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی
128 بابک اشرفخانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
129 حسن اشکورلجي علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
130 رضا اصغر زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
131 سلیمان اصغری فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
132 سید محسن اصغری علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
133 علی اصغری فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
134 فاطره اصغری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
135 فرهاد اصغری ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
136 جعفر اصغری بیربنه علوم کشاورزی زراعت دکتری استاد هیئت علمی
137 مسعود اصفهانی علوم کشاورزی زراعت دکتری استاد هیئت علمی
138 حبیب ا... اصل سلیمانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد مربی مدعو
139 دروس اصلاح شده کارشناسی مربی آموزشیار هیئت علمی
140 حامد اصلانی کرنق علوم ریاضی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو