# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
121 سعید اسدی فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی هیئت علمی
122 عباس اسدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
123 فاطمه اسدی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
124 لاله اسدی فنی نساجی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
125 نسترن اسدی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
126 فاطمه اسدی گورابی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
127 فاطمه اسدی گورابی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
128 حسن اسدی گیلاکجانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دکتری استادیار هیئت علمی
129 سید محمد اسدی نژاد طاهر گورابی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری دانشیار هیئت علمی
130 صفورا اسدي علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
131 محمد علي اسدي علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
132 شجاع اسرارپوش ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
133 حسین اسعدی پیرموسایی علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
134 رضا اسفنجاری علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
135 زینب اسکافی فنی نساجی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
136 سینا اسکندری فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
137 صادق اسکندری علوم ریاضی علوم کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
138 هما اسکندري طاسکوه ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
139 محمد اسکوئیان علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
140 مریم اسلام دوست تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو