# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
101 اعظم اسماعیل زاده بیجار استخری ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
102 غلامحسین اسماعیل زاده ها معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
103 حسین اسماعیلی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
104 ساره اسماعیلی فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
105 سیاوش اسماعیلی معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
106 عطاالله اسماعیلی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
107 محمدحسین اسماعیلی سنگری ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دکتری استادیار هیئت علمی
108 مهدی اسماعیلی ورکی علوم کشاورزی آبیاری دکتری استادیار هیئت علمی
109 نيلوفر اسماعيل دوست علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
110 مژده اسماعيل زاده علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
111 صالح اسماعيل نژاد تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
112 هادی اسمعیل پور فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
113 رضا اسمعیل پور اشکاء ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری دانشیار هیئت علمی
114 فاطمه اسمعیل کاویانی علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
115 شهین اسمعیل نژاد علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
116 سارا اسمعیلی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
117 سیاوش اسمعیلی معماری و هنر موسیقی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
118 سید سهیل اسمعیلی علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
119 محبوبه اسمعیلی سلاکجانی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
120 معصومه اسمعیلی طارمسری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو