# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
81 غلامرضا احمدی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
82 فاطمه احمدی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
83 فاطمه احمدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
84 محمد رضا احمدی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
85 نسرین احمدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
86 فاطمه احمدی آبکنار فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
87 علی احمدی آرا فنی مهندسی شرق گیلان کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
88 فاطمه احمدی پور نواده مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
89 سيده بهاره احمدی تولمی علوم کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
90 احمد احمدی دریا کناری فنی نانو فنآوری دکتری استادیار هیئت علمی
91 داوود احمدی دستجردی علوم ریاضی ریاضی محض دکتری دانشیار هیئت علمی
92 حمید رضا احمدی فر فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
93 شميمه احمدی نژاد فنی مهندسی کامپیوتر دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
94 زهرا احمدیان علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
95 کامران احمدیان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
96 مهسا احمدیان علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
97 راضيه احمدي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
98 سلمان احمدي علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
99 هادي احمدي فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
100 علي احمدي ارکمي منابع طبیعی محیط زیست دکتری استادیار هیئت علمی