# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
81 فاطمه اسدی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
82 نسترن اسدی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
83 فاطمه اسدی گورابی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
84 حسن اسدی گیلاکجانی فنی مهندسی مکانیک دکتری استادیار هیئت علمی
85 سید محمد اسدی نژاد طاهر گورابی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری دانشیار هیئت علمی
86 صفورا اسدي علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
87 محمد علي اسدي علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
88 شجاع اسرارپوش ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
89 رضا اسفنجاری علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
90 سینا اسکندری فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
91 صادق اسکندری علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار مدعو
92 هما اسکندري طاسکوه ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
93 محمد اسکوئیان علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
94 مریم اسلام دوست تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
95 ابوالفضل اسلامی پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
96 زهرا اسلامی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
97 عبدالله اسماعیل پور فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
98 حسین اسماعیل پور تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
99 حمید اسماعیل زاده علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
100 محمد اسماعیل زاده ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو