# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
61 اکبر ابراهيم نيا تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
62 آرزو ابراهيمی دينانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
63 زهرا ابراهيمي سروندي علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
64 سهيلا ابراهيمي کودهي علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
65 مجيد ابراهيميان ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
66 سپيده ابريشم كش علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
67 ساره ابوالقاسمي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
68 عباس ابوالقاسمي ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری استاد هیئت علمی
69 معصومه ابوطالبي پشتيري علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
70 حميدرضا اثيمي ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
71 سّید محمّد رضا احتشامی علوم کشاورزی زراعت دکتری استادیار هیئت علمی
72 سیده منا احسانی جوکندان علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
73 سیما احمد پور فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
74 سحر احمدپور معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
75 محمدعلی احمدپور علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
76 آرش احمدجاني علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
77 مهنام احمدنژاد علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
78 صابر احمدنژاد قاضی محله فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
79 بهمن احمدی علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
80 حسن احمدی معماری و هنر شهرسازی دکتری استادیار هیئت علمی