# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
61 حمید رضا احمدی فر فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
62 زهرا احمدیان علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
63 کامران احمدیان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
64 راضيه احمدي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
65 هادي احمدي فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
66 فاطمه احمدي آبکنار فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار مدعو
67 مهدي احمدي برجي علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
68 نغمه اخوان علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
69 آسیه ادارکی فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
70 سید علی اذرپژو فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی هیئت علمی
71 حمید اراضی تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش دکتری دانشیار هیئت علمی
72 شهرام ارباب فنی نساجی دکتری استادیار مدعو
73 محسن ارجمند علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
74 محمدرضا ارقند تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
75 ندا اساسيان فنی مهندسی شیمی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
76 مونا اسالم نژاد ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
77 بدون استاد دکتری استادیار هیئت علمی
78 آزاده اسدالهی علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی هیئت علمی
79 حسین اسدی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
80 عباس اسدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو