# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
41 محمدهادی آمیغ تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
42 محمد آوخ ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار مدعو
43 هاجر آورده فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
44 زینب آیاتی فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
45 فریبرز آیتی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری غیر هیأت علمی مدعو
46 میثم آینه افروز علوم پایه فیزیک کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
47 مجتبی ابدی خواه فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
48 مصطفی ابراهیم پور ازبری ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری دانشیار هیئت علمی
49 زکیه ابراهیم قوچی علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
50 میلاد ابراهیم نژاد پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
51 رضا ابراهیمی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
52 ساناز ابراهیمی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
53 سید عباس ابراهیمی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری غیر هیأت علمی مدعو
54 محبوبه ابراهیمی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
55 مریم ابراهیمی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
56 مریم ابراهیمی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دکتری استادیار هیئت علمی
57 نیر ابراهیمی معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
58 شهاب الدین ابراهیمی آتانی علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد مدعو
59 رضا ابراهیمی اتانی فنی مهندسی کامپیوتر دکتری دانشیار هیئت علمی
60 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری استادیار هیئت علمی