# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
41 محبوبه ابراهیمی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
42 شهاب الدین ابراهیمی آتانی علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد مدعو
43 رضا ابراهیمی اتانی فنی مهندسی کامپیوتر دکتری دانشیار هیئت علمی
44 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
45 آرزو ابراهيمي ديناني ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
46 زهرا ابراهيمي سروندي علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
47 سهيلا ابراهيمي کودهي علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
48 سپيده ابريشم كش علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
49 ساره ابوالقاسمي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
50 عباس ابوالقاسمي ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری استاد هیئت علمی
51 سید داود اجاق زاده محمدی معماری و هنر معماری دکتری غیر هیأت علمی مدعو
52 سّید محمّد رضا احتشامی علوم کشاورزی زراعت دکتری استادیار هیئت علمی
53 محمدعلی احمدپور علوم ریاضی ریاضی محض دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
54 آرش احمدجاني علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
55 مهنام احمدنژاد علوم پایه فیزیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
56 بهمن احمدی علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
57 حسن احمدی معماری و هنر شهرسازی دکتری استادیار هیئت علمی
58 فاطمه احمدی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
59 فاطمه احمدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
60 محمد رضا احمدی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو