# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
21 رکسانا آسایش علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
22 دنيا آشتياني حقيقی فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
23 هاجر آصف ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری غیر هیأت علمی مدعو
24 محمد آفتابی مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
25 مهدی آق مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
26 حسین آقا بابایی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری دانشیار هیئت علمی
27 آمنه آقا ربيع معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
28 اسماعیل آقائی زاده ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار هیئت علمی
29 هدیه آقابرار فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
30 محمد آقابيگي کلاکي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
31 فرزانه آقاپور ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری استادیار هیئت علمی
32 هادی آقاجانیان ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری غیر هیأت علمی مدعو
33 محمودرضا آقامعالی علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
34 آقایی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
35 معصومه آقایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
36 ایرج آقایی خلیق تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی مربی مدعو
37 فاطمه آقايي تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
38 علیرضا آکوشیده فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
39 سید حسن آل طه ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
40 فرشته آلیانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو