# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
21 هدیه آقابرار فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
22 محمد آقابيگي کلاکي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
23 هادی آقاجانیان ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری غیر هیأت علمی مدعو
24 محمودرضا آقامعالی علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
25 آقایی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
26 ایرج آقایی خلیق تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی مربی مدعو
27 فاطمه آقايي تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
28 علیرضا آکوشیده فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
29 محمدهادی آمیغ تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
30 هاجر آورده فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
31 زینب آیاتی فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
32 فریبرز آیتی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری غیر هیأت علمی مدعو
33 میثم آینه افروز علوم پایه فیزیک کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
34 مجتبی ابدی خواه فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
35 مصطفی ابراهیم پور ازبری ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
36 زکیه ابراهیم قوچی علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
37 میلاد ابراهیم نژاد پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
38 رضا ابراهیمی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
39 ساناز ابراهیمی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
40 سید عباس ابراهیمی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری غیر هیأت علمی مدعو