# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
361 رسا پورباقی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
362 لاله پورتقی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
363 روح اله پورجانی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
364 مجتبی پورجعفری فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
365 حکیمه پورجمال ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
366 اکرم پورحبیب یکتا منابع طبیعی مشترک منابع طبیعی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
367 عباس پورحسین گیلاکجانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
368 سعید پورزینلی فنی عمران دکتری دانشیار هیئت علمی
369 میترا پورسهراب تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
370 محمد پورشعبانعلی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
371 علي پورصفر ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
372 معصومه پورعبد علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
373 حمید پورعیسی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی کارشناسی ارشد استادیار هیئت علمی
374 امير پورفرزاد علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری استادیار هیئت علمی
375 سمیه پورقنبر علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
376 ملاحت پورکریم علوم پایه شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
377 مهین پورمحسن یکتا اباتری علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
378 رحمت پورمحمد ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری استادیار مدعو
379 محسن پورمحمد ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار مدعو
380 زينب پورمحمد قاسم آباد سفلي فنی مهندسی شرق گیلان کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو