# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
361 معصومه پورعبد علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
362 حمید پورعیسی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی کارشناسی ارشد استادیار هیئت علمی
363 امير پورفرزاد علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری استادیار هیئت علمی
364 سمیه پورقنبر علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
365 ملاحت پورکریم علوم پایه شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
366 مهین پورمحسن یکتا اباتری علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
367 رحمت پورمحمد ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری استادیار مدعو
368 محسن پورمحمد ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار مدعو
369 زينب پورمحمد قاسم آباد سفلي فنی مهندسی شرق گیلان کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
370 مجید پورمحمدی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری استادیار مدعو
371 زهرا پورمحمدی آهندانی علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
372 جواد پورمصطفی فنی مهندسی کامپیوتر دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
373 فرخنده پورنجفی زاده علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
374 مريم پورنصير رودبنه پردیس بین الملل مدیریت دکتری غیر هیأت علمی مدعو
375 اردشیر پورنعمتی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
376 احمد پوریا تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد مربی مدعو
377 مریم پهلوان زاده تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
378 مجید پهلوان یلی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
379 بهارک پیامی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
380 مینا پیرزاده کلشتری علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو