# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
341 نساء پوراسماعیل جانباز فومنِِی علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
342 زهرا پوراکبری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
343 حسن پوربابایی منابع طبیعی جنگلداری دکتری استاد هیئت علمی
344 رسا پورباقی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
345 لاله پورتقی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
346 روح اله پورجانی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
347 مجتبی پورجعفری فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
348 حکیمه پورجمال ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
349 عباس پورحسین گیلاکجانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
350 سعید پورزینلی فنی عمران دکتری دانشیار هیئت علمی
351 میترا پورسهراب تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
352 محمد پورشعبانعلی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
353 علي پورصفر ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
354 معصومه پورعبد علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
355 حمید پورعیسی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
356 امير پورفرزاد علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری استادیار هیئت علمی
357 زهرا پورقاسم علوم ریاضی آمار دکتری غیر هیأت علمی مدعو
358 سمیه پورقنبر علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
359 ملاحت پورکریم علوم پایه شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
360 رحمت پورمحمد ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری استادیار مدعو