# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
341 ميخک پلکويي علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
342 عباس پناهی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
343 احمد پناهی شورگل معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
344 حسین پناهی طالمی علوم پایه فیزیک دکتری استاد هیئت علمی
345 علیرضا پنداشته فنی مهندسی شیمی دکتری استادیار مدعو
346 مجتبی پور احمدی معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
347 فرزام پور اصغر سنگاچینی منابع طبیعی محیط زیست دکتری غیر هیأت علمی مدعو
348 رضا پور جهانی ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
349 صدیقه پور حسینی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
350 پور رحیمی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
351 ايمان پور طهماسبي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
352 مجید پور عشور یاسوری ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استاد هیئت علمی
353 پور محک منابع طبیعی محیط زیست دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
354 سید سجاد پور مرتضوی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
355 پور معصومی علوم کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
356 عبدالله پورآقايي معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
357 نساء پوراسماعیل جانباز فومنِِی علوم ریاضی آمار کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
358 زهرا پوراکبری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
359 حسن پوربابایی منابع طبیعی جنگلداری دکتری استاد هیئت علمی
360 رسا پورباقی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو