# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
321 احمد پروانه قاضی محله منابع طبیعی محیط زیست کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
322 مهدی پرورش علوم ریاضی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
323 رسول پروری مقدم معماری و هنر گرافیک کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
324 میثم پسندیده علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
325 ميخک پلکويي علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
326 عباس پناهی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
327 احمد پناهی شورگل معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
328 حسین پناهی طالمی علوم پایه فیزیک دکتری استاد هیئت علمی
329 علیرضا پنداشته منابع طبیعی محیط زیست دکتری غیر هیأت علمی مدعو
330 مجتبی پور احمدی معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
331 فرزام پور اصغر سنگاچینی منابع طبیعی محیط زیست دکتری غیر هیأت علمی مدعو
332 رضا پور جهانی ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
333 صدیقه پور حسینی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
334 پور رحیمی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
335 ايمان پور طهماسبي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
336 مجید پور عشور یاسوری ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استاد هیئت علمی
337 پور محک منابع طبیعی محیط زیست دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
338 سید سجاد پور مرتضوی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
339 پور معصومی علوم کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
340 عبدالله پورآقايي معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو