# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
321 جعفر بی آزار علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استاد هیئت علمی
322 پژمان بیات فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
323 پیمان بیات فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
324 رسول بیاتی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
325 مینا بیدار منش فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
326 فراز بیگلری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
327 مرضیه بیگم فقیر علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار مدعو
328 حمیده بیگی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
329 مریم پاداش ستوده علوم پایه زیست شناسی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
330 علیرضا پاداشی املشی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی مدعو
331 بهاره پادکان فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
332 امین پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
333 پویا پارسا فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
334 سیده سیما پارسا فنی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
335 مریم پاک نهاد علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
336 حسن پدرام فر علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
337 رضا پرستش ادبیات و علوم انسانی حقوق کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
338 احمد پروانه قاضی محله منابع طبیعی محیط زیست کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
339 رسول پروری مقدم معماری و هنر گرافیک کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
340 میثم پسندیده علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو