# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
301 ياسر بهاری ملامحله فنی مهندسی شیمی دکتری استادیار هیئت علمی
302 سجاد بهرامي مقدم ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
303 بهروزی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
304 رضا بهره ور فتیده فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
305 حامد بهزاد علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
306 همایون بهشتی فروتنی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی مدعو
307 شهرام بهمن تاجاني پردیس بین الملل حقوق دکتری استادیار مدعو
308 محمود بهمنی علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار مدعو
309 جعفر بی آزار علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استاد هیئت علمی
310 رسول بیاتی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
311 مینا بیدار منش فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
312 فراز بیگلری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
313 مرضیه بیگم فقیر علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار مدعو
314 مریم پاداش ستوده علوم پایه زیست شناسی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
315 علیرضا پاداشی املشی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی مدعو
316 امین پارسا تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
317 پویا پارسا فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
318 سیده سیما پارسا فنی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
319 حسن پدرام فر علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
320 رضا پرستش ادبیات و علوم انسانی حقوق کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی