# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
301 حسن بلند ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
302 آزاده بلوری علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
303 نسیم بن یعقوب تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
304 نسيم بن يعقوب تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
305 حسن بناپور حمیدی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ارشد مربی مدعو
306 نوشین بنار تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دکتری استادیار هیئت علمی
307 امیراسلام بنیاد منابع طبیعی جنگلداری دکتری استاد هیئت علمی
308 فرزاد بوبانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری استادیار هیئت علمی
309 فلورسیتا بوستامانته ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد مربی مدعو
310 آرش بهار فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
311 حسن بهار معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
312 ياسر بهاری ملامحله فنی نانو فنآوری دکتری استادیار هیئت علمی
313 سجاد بهرامي مقدم ادبیات و علوم انسانی علوم سیاسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
314 بهروزی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
315 شادی بهروزی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
316 رضا بهره ور فتیده فنی مهندسی مکانیک دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
317 حامد بهزاد علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
318 همایون بهشتی فروتنی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی مدعو
319 شهرام بهمن تاجاني پردیس بین الملل حقوق دکتری استادیار مدعو
320 محمود بهمنی علوم پایه زیست شناسی دکتری استادیار مدعو