# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
281 ندا بروشک تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
282 بينش بزرگپور تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
283 شبنم بزرگي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
284 یاسر بستانی املشی فنی برق دانشجوی دکتری مربی مدعو
285 سیده هاجر بشارت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
286 کتایون بشرخواه فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
287 شیرین بشری تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
288 هادی بصیری ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار مدعو
289 وحيد بصيرت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
290 حسن بلند ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
291 آزاده بلوری علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
292 نسیم بن یعقوب تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
293 نسيم بن يعقوب تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
294 حسن بناپور حمیدی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ارشد مربی مدعو
295 نوشین بنار تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دکتری استادیار هیئت علمی
296 امیراسلام بنیاد منابع طبیعی جنگلداری دکتری استاد هیئت علمی
297 فرزاد بوبانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری استادیار هیئت علمی
298 فلورسیتا بوستامانته ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد مربی مدعو
299 آرش بهار فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
300 حسن بهار معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو