# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
281 مرضیه برادران علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
282 مريم برادران علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
283 حسین برازنده خدمت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
284 مریم برازنده دوست علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
285 احمد برزگر مقدم ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
286 ابراهيم برزگري علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
287 یاسمن برشبان فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
288 بهزاد برکت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری دانشیار هیئت علمی
289 ایرج برگ گل فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
290 مهدی برنافر معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
291 علیرضا برنگی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
292 ندا بروشک تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
293 بينش بزرگپور تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
294 شبنم بزرگي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
295 یاسر بستانی املشی فنی برق دانشجوی دکتری مربی مدعو
296 سیده هاجر بشارت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
297 کتایون بشرخواه فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
298 شیرین بشری تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
299 هادی بصیری ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار مدعو
300 وحيد بصيرت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو