# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
261 روشن بایایی همتی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
262 سعید بحیرایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
263 طاها بخشپوری فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
264 داود بخشی علوم کشاورزی باغبانی دکتری دانشیار هیئت علمی
265 زینب بخشی پور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
266 عادل بخشي پور علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
267 مونس بخشي کزج علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
268 یداله بدرکوهی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
269 سودابه بدرلو تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
270 سيد امين بدري فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی
271 مرضیه برادران علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
272 مريم برادران علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
273 حسین برازنده خدمت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
274 مریم برازنده دوست علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
275 احمد برزگر مقدم ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
276 ابراهيم برزگري علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
277 بهزاد برکت ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی دکتری دانشیار هیئت علمی
278 ایرج برگ گل فنی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
279 مهدی برنافر معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری مربی مدعو
280 علیرضا برنگی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو