# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
261 منیژه باقری علوم ریاضی مشترک علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
262 میثم باقری علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
263 اعظم باقری زیده سرایی علوم پایه شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی هیئت علمی
264 سروش باقری کودکانی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
265 مهری باقریان علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
266 جواد باقري فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
267 منيژه باقري فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
268 علی بانی علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
269 الهام باور نگين علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
270 روشن بایایی همتی ادبیات و علوم انسانی گیلان شناسی دکتری استادیار هیئت علمی
271 سعید بحیرایی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
272 پیام بحيرائي علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استادیار هیئت علمی
273 طاها بخشپوری فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران دکتری استادیار هیئت علمی
274 داود بخشی علوم کشاورزی باغبانی دکتری دانشیار هیئت علمی
275 زینب بخشی پور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
276 عادل بخشي پور علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
277 مونس بخشي کزج علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
278 یداله بدرکوهی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
279 سودابه بدرلو تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
280 سيد امين بدري فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی