# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
241 مجید بازدید وحدتی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
242 زهرا باژن علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
243 علی باستی فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
244 سعید باطبی علوم پایه فیزیک دکتری دانشیار هیئت علمی
245 محمد جواد باغبان بوساری فنی مهندسی مکانیک کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
246 محمدرضا باغبان زاده ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار مدعو
247 آلفرد باغرامیان فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
248 غلامرضا باقر سلیمی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
249 احمد باقری فنی مهندسی مکانیک دکتری استاد هیئت علمی
250 ایرج باقری علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
251 محمد باقری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
252 محمد باقری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
253 میثم باقری علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
254 اعظم باقری زیده سرایی علوم پایه شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی هیئت علمی
255 سروش باقری کودکانی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
256 مهری باقریان علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
257 جواد باقري فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
258 منيژه باقري فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
259 علی بانی علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
260 الهام باور نگين علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو