# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
241 ناهيد بابايي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
242 سیما باجلان فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
243 حمید رضا باحقیقت منگودهی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد استادیار هیئت علمی
244 رحیم باخدا فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
245 عشرت السادات بازارمج حقی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
246 فاطمه بازدید وحدتی علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
247 مجید بازدید وحدتی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
248 مجید بازدید وخدت فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
249 فاطمه بازی کار علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
250 زهرا باژن علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
251 علی باستی فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
252 سعید باطبی علوم پایه فیزیک دکتری دانشیار هیئت علمی
253 محمد جواد باغبان بوساری فنی مهندسی مکانیک کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
254 محمدرضا باغبان زاده ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
255 آلفرد باغرامیان فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
256 غلامرضا باقر سلیمی فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
257 احمد باقری فنی مهندسی مکانیک دکتری استاد هیئت علمی
258 ایرج باقری علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
259 محمد باقری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری غیر هیأت علمی مدعو
260 محمد باقری فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو