# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
241 نوید امیدیان علوم پایه زیست شناسی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
242 شهرام امیر انتخابی هشتپری ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار مدعو
243 سعید امیرخانی مهندسی مکانیک دینامیک کنترل و ارتعاشات دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
244 مجید امیرعلی پور مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
245 مهرداد امیرنژاد مژدهی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
246 زهرا امیری علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
247 سمیه امیری تکاسی علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
248 عیسی امیری چولاندیم معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
249 فرهاد امیری فرد معماری و هنر شهرسازی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
250 زهرا امیریگانه معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
251 حمزه امین طهماسبی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی
252 حمزه امین طهماسبی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی
253 سیاوش امین نژاد فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
254 سعید امینی اسالمی پردیس بین الملل کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
255 حسین امینی خواه علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری دانشیار هیئت علمی
256 مهریار امینی نسب علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری استادیار مدعو
257 مهریار امینی نسب پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز دکتری استادیار مدعو
258 مهدی امینیان فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
259 طاهره اميد خواه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
260 منيژه اميری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری استادیار هیئت علمی