# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
2381 یوسفی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2382 آزیتا یوسفی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2383 حنانه یوسفی فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2384 مهسا یوسفی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2385 منصور یوسفی جولندان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2386 میثم یوسفی صفت پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2387 الهام یوسفی مژدهه علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2388 محدثه یوسفی نسب فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2389 ستاره یوسفیان فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2390 آزاد یونسی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2391 بهزاد ياحيد فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2392 ليلا ياوري علوم پایه زیست شناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2393 صابر يعقوبي فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2394 فاطمه يگانه علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2395 محسن يوسفی پارسا ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2396 عليرضا يوسفي مريداني علوم ریاضی آمار دکتری غیر هیأت علمی مدعو