# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
2381 محمد کاظم یوسف پور ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری دانشیار هیئت علمی
2382 یوسفی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2383 آزیتا یوسفی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2384 حنانه یوسفی فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2385 مهسا یوسفی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2386 منصور یوسفی جولندان ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2387 میثم یوسفی صفت پردیس بین الملل عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2388 الهام یوسفی مژدهه علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2389 محدثه یوسفی نسب فنی مهندسی شیمی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2390 ستاره یوسفیان فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2391 آزاد یونسی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2392 بهزاد ياحيد فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2393 ليلا ياوري علوم پایه زیست شناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2394 صابر يعقوبي فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2395 فاطمه يگانه علوم ریاضی ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2396 محسن يوسفی پارسا ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2397 عليرضا يوسفي مريداني علوم ریاضی آمار دکتری غیر هیأت علمی مدعو