# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
221 محسن اکبری ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری دانشیار هیئت علمی
222 مریم اکبری معماری و هنر شهرسازی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
223 صغری اکبری اشمان کماچالی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
224 شیما اکبری چالکسری فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
225 مژگان اکبری خشکبیجاری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استادیار هیئت علمی
226 محمد اکبري توتکابني علوم ریاضی ریاضی محض دکتری دانشیار هیئت علمی
227 علیرضا اکرمی حسن کیاده معماری و هنر نقاشی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
228 محمد مهدی الطافی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
229 جمالعلی الفتی علوم کشاورزی باغبانی دکتری دانشیار هیئت علمی
230 الله قلی پور علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
231 زهرا الماسی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
232 سید علی الهی نیا علوم کشاورزی گیاهپزشکی دکتری استاد مدعو
233 عاطفه امام دوست علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
234 سارا امامی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
235 شفیع امامی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
236 مینا امامی تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
237 نیما امانی فرد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری استاد هیئت علمی
238 معصومه امیدوار جلالی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری غیر هیأت علمی مدعو
239 بارزان امیدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
240 مطهره امیدی پور علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو