# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
221 مهتاب اوتاری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی هیئت علمی
222 روح اله اوجی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار هیئت علمی
223 ابوالقاسم اوحدی حائری علوم کشاورزی علوم دامی دکتری استادیار هیئت علمی
224 مجيد اوليايي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
225 اکبر ایتامی فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
226 دروس ایجاد شده اشتباهی منابع طبیعی مشترک منابع طبیعی کارشناسی مربی آموزشیار هیئت علمی
227 نادر ایزدپناه فنی کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
228 سحر ایزدی علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
229 اکبر ایمان پورکرنق ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری استادیار هیئت علمی
230 جاوید ایمانپور نمین منابع طبیعی شیلات دکتری دانشیار هیئت علمی
231 نادر ایمانی خرشکی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
232 نادر ايزدپناه فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
233 سحر ايزدی ويشکايی علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
234 مهدي ايلخاني علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
235 پيمان ايمان زاده ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
236 هاشم بابائی فنی مهندسی مکانیک دکتری استادیار هیئت علمی
237 روشن بابائی همت ادبیات و علوم انسانی دکتری استادیار هیئت علمی
238 آریا باباخانی لشکان منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار هیئت علمی
239 کمیل بابایی علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
240 بابایی-پروین تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو