# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
221 سحر ایزدی علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
222 اکبر ایمان پورکرنق ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری استادیار هیئت علمی
223 جاوید ایمانپور نمین منابع طبیعی شیلات دکتری دانشیار هیئت علمی
224 نادر ایمانی خرشکی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
225 نادر ايزدپناه فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع کارشناسی غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
226 سحر ايزدی ويشکايی علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
227 مهدي ايلخاني علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
228 پيمان ايمان زاده ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
229 هاشم بابائی فنی مهندسی مکانیک دکتری استادیار هیئت علمی
230 روشن بابائی همت ادبیات و علوم انسانی دکتری استادیار هیئت علمی
231 آریا باباخانی لشکان منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار هیئت علمی
232 کمیل بابایی علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
233 مینا بابایی گورابسری علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
234 بابایی-پروین تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
235 ناهيد بابايي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
236 سیما باجلان فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
237 حمید رضا باحقیقت منگودهی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
238 رحیم باخدا فنی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
239 عشرت السادات بازارمج حقی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
240 فاطمه بازدید وحدتی علوم پایه زیست شناسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو