# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
2361 کیوان یاری فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2362 حسین یاسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2363 مهران یاسمی منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار مدعو
2364 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
2365 کیخسرو یاکیده ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
2366 علی یحیایی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
2367 قربانعلی یحیایی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2368 آسیه یحیی زاده علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
2369 محمد رضا یزدان پناه معماری و هنر موسیقی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
2370 الهام یزدانی علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2371 حدیثه یزدانی علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2372 شهرام یعقوب زاده شهرستانی علوم ریاضی آمار دکتری مربی مدعو
2373 صابر یعقوبی فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
2374 نیما یعقوبی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2375 علی یعقوبی چوبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
2376 نفیسه یغمائیان مهابادی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
2377 یاسین یکتای کیا علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2378 ماجد یل درمیان معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری مربی مدعو
2379 محمدرضا یمقانی فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2380 محمد کاظم یوسف پور ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری دانشیار هیئت علمی