# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
2361 محدثه یارپور فنی نانو فنآوری دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2362 کیوان یاری فنی برق دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2363 حسین یاسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2364 مهران یاسمی منابع طبیعی شیلات دکتری استادیار مدعو
2365 محمد رضا یاقوتی بیجار کنی علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری استادیار هیئت علمی
2366 کیخسرو یاکیده ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری استادیار هیئت علمی
2367 علی یحیایی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
2368 قربانعلی یحیایی ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2369 آسیه یحیی زاده علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
2370 محمد رضا یزدان پناه معماری و هنر موسیقی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
2371 الهام یزدانی علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2372 حدیثه یزدانی علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2373 شهرام یعقوب زاده شهرستانی علوم ریاضی آمار دکتری مربی مدعو
2374 صابر یعقوبی فنی برق کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
2375 نیما یعقوبی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2376 علی یعقوبی چوبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
2377 نفیسه یغمائیان مهابادی علوم کشاورزی خاکشناسی دکتری استادیار هیئت علمی
2378 یاسین یکتای کیا علوم پایه فیزیک دکتری غیر هیأت علمی مدعو
2379 ماجد یل درمیان معماری و هنر معماری دانشجوی دکتری مربی مدعو
2380 محمدرضا یمقانی فنی مهندسی کامپیوتر دکتری غیر هیأت علمی مدعو