# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
201 عادله افروزان علوم پایه شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
202 عاطفه افروزان باز قلعه فنی نساجی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
203 حکیمه افروزه تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
204 منصور افشار محمدیان علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
205 مسلم افشارنژاد علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
206 رحمت اله افشاری نژاد معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
207 نادر افقی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
208 مرضیه افلاکی فنی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
209 اسماعیل اقبالی فرد ادبیات و علوم انسانی مدیریت دکتری غیر هیأت علمی مدعو
210 علی اقدامی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی ارشد استادیار هیئت علمی
211 محمدرضا اقدامی ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی دکتری استادیار هیئت علمی
212 علی اقدامی تطفی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات دکتری استادیار هیئت علمی
213 مرتضی اکبر تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
214 سودابه اکبرپور علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
215 آرش اکبرنژاد تو چاهی فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
216 بهمن اکبری ادبیات و علوم انسانی روانشناسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
217 پریسا اکبری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
218 صادق اکبری ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
219 مجتبی اکبری فنی نساجی دکتری استادیار هیئت علمی
220 محبوبه اکبری علوم ریاضی آمار دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو