# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
201 حسین امینی خواه علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری دانشیار هیئت علمی
202 مهریار امینی نسب پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز دکتری استادیار مدعو
203 مهریار امینی نسب علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری استادیار مدعو
204 مهدی امینیان فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
205 طاهره اميد خواه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
206 منيژه اميری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری استادیار مدعو
207 موسي اميني منابع طبیعی شیلات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
208 امين امينيان علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
209 ام البنین انساندوست علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
210 حبیب اله انصاری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد هیئت علمی
211 رضا انصاری علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
212 اسماعیل انصاری پیری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد هیئت علمی
213 رضا انصاری خلخالی فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
214 انصاري تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
215 صدرا انوری ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
216 محمدکاظم انوری فرد فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
217 روح اله اوجی ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار هیئت علمی
218 ابوالقاسم اوحدی حائری علوم کشاورزی علوم دامی دکتری استادیار هیئت علمی
219 مجيد اوليايي ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
220 اکبر ایتامی فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو