# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
201 رضا امیری فرد معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی مدعو
202 فرهاد امیری فرد معماری و هنر شهرسازی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
203 حمزه امین طهماسبی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی
204 سیاوش امین نژاد فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
205 سعید امینی اسالمی پردیس بین الملل کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
206 حسین امینی خواه علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری دانشیار هیئت علمی
207 مهریار امینی نسب پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز دکتری استادیار مدعو
208 مهریار امینی نسب علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری استادیار مدعو
209 مهدی امینیان فنی مهندسی کامپیوتر دکتری استادیار هیئت علمی
210 طاهره اميد خواه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
211 منيژه اميری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری استادیار هیئت علمی
212 موسي اميني منابع طبیعی شیلات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
213 امين امينيان علوم پایه فیزیک دکتری استادیار هیئت علمی
214 ام البنین انساندوست علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
215 حبیب اله انصاری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد مدعو
216 رضا انصاری علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
217 اسماعیل انصاری پیری علوم ریاضی ریاضی محض دکتری استاد هیئت علمی
218 رضا انصاری خلخالی فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
219 انصاري تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
220 صدرا انوری ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه