# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
181 سارا امامی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
182 شفیع امامی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
183 مینا امامی تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
184 نیما امانی فرد فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
185 بارزان امیدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
186 نوید امیدیان علوم پایه زیست شناسی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
187 شهرام امیر انتخابی هشتپری ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار مدعو
188 سعید امیرخانی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
189 مجید امیرعلی پور فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
190 مهرداد امیرنژاد مژدهی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
191 زهرا امیری علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
192 سیدیوسف امیری معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
193 سمیه امیری تکاسی علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
194 رضا امیری فرد معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی مدعو
195 فرهاد امیری فرد معماری و هنر شهرسازی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
196 حمزه امین طهماسبی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع دکتری استادیار هیئت علمی
197 سیاوش امین نژاد فنی برق دکتری استادیار هیئت علمی
198 سعید امینی اسالمی پردیس بین الملل کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
199 حسین امینی خواه علوم ریاضی ریاضی کاربردی دکتری دانشیار هیئت علمی
200 مهریار امینی نسب پردیس بین الملل بیوتکنولوژی ، باغبانی و فضای سبز دکتری استادیار مدعو