# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
181 سلیمان اصغری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
182 سید محسن اصغری علوم پایه زیست شناسی دکتری دانشیار هیئت علمی
183 علی اصغری فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
184 فاطره اصغری علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
185 فرهاد اصغری ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی دکتری استادیار هیئت علمی
186 جعفر اصغری بیربنه علوم کشاورزی زراعت دکتری استاد هیئت علمی
187 مسعود اصفهانی علوم کشاورزی زراعت دکتری استاد هیئت علمی
188 حبیب ا... اصل سلیمانی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد مربی مدعو
189 دروس اصلاح شده کارشناسی مربی آموزشیار هیئت علمی
190 حامد اصلانی کرنق علوم ریاضی ریاضی محض کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
191 عبدالکریم اصولی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
192 رضا اعلائی فنی عمران دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
193 علی اعلمی علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری دانشیار هیئت علمی
194 تورج افتخاری علوم پایه شیمی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
195 حسین افتخاری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
196 حمیده افتخاری علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
197 سیدابوذر افتخاری فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی دکتری استادیار هیئت علمی
198 عادل افتخاری فنی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
199 عذرا افتخاري تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
200 حسین افراخته فنی برق دکتری دانشیار هیئت علمی