# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
181 جمالعلی الفتی علوم کشاورزی باغبانی دکتری استادیار هیئت علمی
182 الله قلی پور علوم کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
183 زهرا الماسی علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
184 سید علی الهی نیا علوم کشاورزی گیاهپزشکی دکتری استاد مدعو
185 عاطفه امام دوست علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
186 سارا امامی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
187 شفیع امامی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
188 مینا امامی تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
189 نیما امانی فرد فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
190 معصومه امیدوار جلالی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری غیر هیأت علمی مدعو
191 بارزان امیدی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
192 نوید امیدیان علوم پایه زیست شناسی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
193 شهرام امیر انتخابی هشتپری ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار مدعو
194 سعید امیرخانی فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
195 مجید امیرعلی پور فنی مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
196 مهرداد امیرنژاد مژدهی معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی هیئت علمی
197 زهرا امیری علوم کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری استادیار هیئت علمی
198 سیدیوسف امیری معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
199 سمیه امیری تکاسی علوم ریاضی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
200 رضا امیری فرد معماری و هنر معماری کارشناسی ارشد مربی مدعو