# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1 محمدحسن آئینه ساز فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2 کامیار آبیار لنگرودی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
3 حميد رضا آتش بر آب ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات روسی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
4 کاظم آتشکاری فنی مهندسی مکانیک دکتری دانشیار هیئت علمی
5 شبنم آذرمي موفق ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
6 محمدجواد آذری نژاندیان علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
7 محمد آذین فر ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
8 محمد آرایشگر فنی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
9 ليلا آرمال فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
10 پريسا آروند معماری و هنر نقاشی دکتری استادیار هیئت علمی
11 مجید آروند علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
12 سینا آریامنش علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
13 سید رضا آزاده معماری و هنر شهرسازی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
14 محمد رضا آزاده دل پردیس بین الملل مدیریت دکتری استادیار مدعو
15 میثم آزادیان فنی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
16 رکسانا آسایش علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
17 دنيا آشتياني حقيقی فنی برق کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
18 حسین آقا بابایی ادبیات و علوم انسانی حقوق دکتری دانشیار هیئت علمی
19 آمنه آقا ربيع معماری و هنر معماری دکتری استادیار هیئت علمی
20 اسماعیل آقائی زاده ادبیات و علوم انسانی جغرافیا دکتری استادیار هیئت علمی