# نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تحصیلات مرتبه علمی وضعیت
1 محمدحسن آئینه ساز فنی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
2 محمد امین آبابایی فنی مهندسی شیمی کارشناسی غیر هیأت علمی مدعو
3 کامیار آبیار لنگرودی فنی برق دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
4 کاظم آتشکاری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری دانشیار مدعو
5 شهرام آجری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دکتری غیر هیأت علمی مدعو
6 شبنم آذرمي موفق ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
7 محمد جواد آذرنژادیان فنی عمران دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
8 محمدجواد آذری نژاندیان علوم ریاضی ریاضی کاربردی دانشجوی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
9 محمد آذین فر ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
10 حامد آراد فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
11 محمد آرایشگر فنی عمران کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی کارشناس دانشگاه
12 آتنا آرش معماری و هنر گرافیک کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
13 ليلا آرمال ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
14 پريسا آروند معماری و هنر نقاشی دکتری استادیار هیئت علمی
15 مجید آروند علوم پایه شیمی دکتری استاد هیئت علمی
16 سینا آریامنش علوم پایه فیزیک دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
17 محمد آریایی مهندسی مکانیک طراحی جامدات کارشناسی ارشد غیر هیأت علمی مدعو
18 سید رضا آزاده معماری و هنر شهرسازی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو
19 محمد رضا آزاده دل پردیس بین الملل مدیریت دکتری استادیار مدعو
20 میثم آزادیان فنی مهندسی شیمی دانشجوی دکتری غیر هیأت علمی مدعو