سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان :
    جستجوی اعضای هیأت علمی : و دروس تدریس شده در نیمسال : 1-1399 :  658 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 658 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط مرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 1 - 1399
1 آروند - مجید علوم پایه شیمی استاد
1 ) سمینارارشد شیمی ارشد
2 ) الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی دکتری
3 ) مباحث نوین در شیمی تجزیه دکتری
2 آروند - پریسا معماری و هنر نقاشی استادیار
1 ) کارگاه طراحی سطح سه (2) کارشناسی
2 ) تاریخ عمومی نقاشی (2) کارشناسی
3 ) تاریخ عمومی نقاشی (3) کارشناسی
4 ) نقاشی(3) کارشناسی
5 ) هنر در دنیای کودکان کارشناسی
6 ) تاریخ هنر جهان ارشد
7 ) مطالعات تظبیقی هنر 2 ارشد
8 ) مطالعات فرهنگی ارشد
9 ) هنرومعماری ایران2 کارشناسی
3 آزرمی - علی ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات استادیار
1 ) انقلاب اسلامی ایران کارشناسی
4 آسرایی - اسداله علوم ریاضی ریاضی محض دانشیار
5 آقا بابایی - حسین ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشیار
1 ) حقوق جزای اختصاصی (1) ارشد
2 ) جرم شناسی ارشد
3 ) جرم شناسی نظری دکتری
6 آقا ربیع - آمنه معماری و هنر معماری استادیار
1 ) طرح نهایی کارشناسی
2 ) طراحی معماری 2 کارشناسی
3 ) پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی ارشد
4 ) معماری همساز با اقلیم ارشد
7 آقاپور - فرزانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
1 ) ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی
2 ) متون منتخب نثر ادبی داستانی کارشناسی
3 ) نظریه ها و نقد ادبی ارشد
4 ) نقد و نظریه ادبیات کودک ارشد
5 ) ادبیات کودک و ترجمه ارشد
8 آقامحسنی - کیوان معماری و هنر موسیقی استادیار
1 ) سرایش (3) کارشناسی
2 ) تربیت شنوایی (1) کارشناسی
9 آقامعالی - محمودرضا علوم پایه زیست شناسی دانشیار
1 ) بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک ارشد
2 ) روشهای بیوشیمی دکتری
3 ) بیوشیمی متابولیسم کارشناسی
4 ) تکامل موجودات زنده کارشناسی
5 ) موضوعات ویژه ارشد
6 ) سمینار ارشد
10 آقایی زاده - اسماعیل ادبیات و علوم انسانی جغرافیا استادیار
1 ) طرح هادی روستا کارشناسی
2 ) نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری ارشد
3 ) برنامه ریزی شهری در ایران کارشناسی
4 ) طرحهای توسعه شهری کارشناسی
5 ) پروژه کارشناسی
6 ) برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری ارشد
11 آیاتی - زینب فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی استادیار
1 ) ریاضیات گسسته کارشناسی
2 ) تحقیق در عملیات 1 کارشناسی
3 ) پروژه کارشناسی
4 ) ریاضی 1 کارشناسی
12 ابراهیم پور ازبری - مصطفی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشیار
1 ) طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری کارشناسی
2 ) مدیریت کارخانه کارشناسی
3 ) پروژه کارشناسی
4 ) برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها ارشد
5 ) مدیریت تولید و عملیات کارشناسی
6 ) طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات دکتری
13 ابراهیم نژاد شلمانی - میلاد فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران استادیار
1 ) تحلیل سازه ها1 کارشناسی
2 ) تحلیل سازه ها 2 کارشناسی
3 ) سازه های فولادی 1 کارشناسی
4 ) پروژه سازه های فولادی کارشناسی
5 ) مقاومت مصالح 2 کارشناسی
6 ) کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران کارشناسی
7 ) پروژه تخصصی کارشناسی
14 ابراهیمی - مریم تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی استادیار
1 ) فیزیولوژی ورزشی 1 کارشناسی
2 ) مبانی استعدادیابی ورزشی کارشناسی
3 ) اصول وروش شناسی تمرین کارشناسی
4 ) فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی ارشد
5 ) فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی ارشد
15 ابراهیمی آتانی - رضا فنی مهندسی کامپیوتر دانشیار
1 ) طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته ارشد
2 ) شبکه های کامپیوتری کارشناسی
3 ) آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارشناسی
4 ) امنیت شبکه کارشناسی
5 ) کارآموزی کارشناسی
6 ) پروژه کارشناسی
7 ) سمینار(مجازی) ارشد
8 ) سمینار ارشد
9 ) روش تحقیق و سمینار ارشد
16 ابراهیمی گسکریی - رضا علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
1 ) خاکشناسی کارشناسی
2 ) حاصلخیزی خاک پیشرفته ارشد
3 ) مبانی تغدیه گیاهی کارشناسی
4 ) خاکشناسی -ن کارشناسی
17 ابريشم كش - سپيده علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
1 ) فرسایش و حفاظت خاک-ن کارشناسی
2 ) فرسایش و حفاظت خاک-ع کارشناسی
3 ) حفاظت خاک پیشرفته ارشد
4 ) روش تحقیق ارشد
18 ابوالقاسمي - عباس ادبیات و علوم انسانی روانشناسی استاد
1 ) روش های تحقیق در روانشناسی(مجازی) ارشد
2 ) آزمون های روانشناختی 2(مجازی) کارشناسی
3 ) پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی کارشناسی
4 ) روشهای آماری پیشرفته(مجازی) ارشد
5 ) آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته(مجازی) دکتری
6 ) آمار استنباطی پیشرفته(مجازی) ارشد
19 احتشامی - سّید محمّد رضا علوم کشاورزی زراعت استادیار
1 ) مبانی تولید گیاهان زراعی-ن کارشناسی
2 ) مبانی تولید گیاهان زراعی-ع کارشناسی
3 ) رابطه آب، خاک و گیاه کارشناسی
4 ) تکنولوژی بذر ارشد
5 ) روشهای آزمون بذر ارشد
6 ) تولید محصولات زراعی ارگانیک ارشد
7 ) رابطه آب خاک گیاه- نظری کارشناسی
8 ) فرآوری و ذخیره سازی بذر ارشد
9 ) تولید بذر و نشا ارشد
20 احمدی - هادی فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران استادیار
1 ) مکانیک خاک پیشرفته ارشد
2 ) مکانیک خاک کارشناسی
3 ) روش های اجرای ساختمان کارشناسی
4 ) پروژه راهسازی کارشناسی
5 ) روسازی راه کارشناسی
6 ) راه آهن کارشناسی
7 ) پروژه تخصصی کارشناسی
8 ) تحقیقات محلی کارشناسی