سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 
اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان :
    جستجوی اعضای هیأت علمی : و دروس تدریس شده در نیمسال : 1-1398 :  654 مورد
نام خانوادگی :     دانشکده :

نمایش 1 تا 20 از 654 مورد
  1                  
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی مرتبط مرتبه علمی درس های تدریس شده در نیمسال 1 - 1398
1 آتشکاری - کاظم مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشیار
1 ) موتورهای احتراق داخلی پیشرفته ارشد
2 ) موتور های احتراق داخلی دکتری
2 آروند - مجید علوم پایه شیمی استاد
1 ) سمینارارشد شیمی ارشد
2 ) الکتروشیمی تجزیه ای در حلالهای نا ابی دکتری
3 آروند - پريسا معماری و هنر نقاشی استادیار
1 ) تاریخ عمومی نقاشی 3 کارشناسی
2 ) کارگاه طراحی سطح سه (2) کارشناسی
3 ) طرح عملی جامع (نقاشی عمومی) کارشناسی
4 ) مطالعات فرهنگی ارشد
5 ) هنرومعماری ایران1 کارشناسی
4 آزرمی - علی ادبیات و علوم انسانی استادیار
1 ) انقلاب اسلامی ایران کارشناسی
5 آسرایی - اسداله علوم ریاضی ریاضی محض دانشیار
6 آقا بابایی - حسین ادبیات و علوم انسانی حقوق دانشیار
1 ) جرم شناسی تجمیع ارشد
2 ) حقوق جزای اختصاصی (1) ارشد
3 ) جرم شناسی ارشد
7 آقا ربيع - آمنه معماری و هنر معماری استادیار
1 ) طرح معماری 2 کارشناسی
2 ) طرح نهایی کارشناسی
3 ) مقدمات طراحی معماری 2 کارشناسی
4 ) معماری همساز با اقلیم ارشد
5 ) معماری همساز با اقلیم ارشد
8 آقائی زاده - اسماعیل ادبیات و علوم انسانی جغرافیا استادیار
1 ) تکنیکهای برنامه ریزی شهری کارشناسی
2 ) طرح هادی روستا کارشناسی
3 ) برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید ارشد
4 ) برنامه ریزی شهری در ایران کارشناسی
5 ) نظریه ها، رویکرد و تجارب بهسازی و نوسازی ارشد
9 آقاپور - فرزانه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیار
1 ) فارسی کارشناسی
2 ) زبان تخصصی ق اول کارشناسی
3 ) ادبیات عامیانه کارشناسی
4 ) ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی
5 ) متون منتخب نثر ادبی داستانی کارشناسی
6 ) ادبیات کودک و ترجمه ارشد
10 آقامعالی - محمودرضا علوم پایه زیست شناسی دانشیار
1 ) تکامل کارشناسی
2 ) بیوشیمی کارشناسی
3 ) بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک ارشد
4 ) روش های نوترکیبی DNA دکتری
5 ) روش های نوترکیبی DNA دکتری
6 ) سمینار ارشد
11 آیاتی - زینب فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی استادیار
1 ) ریاضیات گسسته کارشناسی
2 ) روشهای محاسبات عددی کارشناسی
3 ) تحقیق در عملیات 1 کارشناسی
4 ) پروژه کارشناسی
5 ) ریاضی 1 کارشناسی
12 ابراهیم پور ازبری - مصطفی ادبیات و علوم انسانی مدیریت دانشیار
1 ) پروژه کارشناسی
2 ) برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها ارشد
3 ) طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات دکتری
13 ابراهیمی - مریم تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی استادیار
1 ) کارورزی ورزش های پایه کارشناسی
2 ) تغذیه ورزشی و کنترل وزن کارشناسی
3 ) فیزیولوژی انسان کارشناسی
4 ) آمادگی جسمانی 2 کارشناسی
5 ) فیزیولوژی انسان(جبرانی) تجمیع ارشد
14 ابراهیمی آتانی - رضا فنی مهندسی کامپیوتر دانشیار
1 ) طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته ارشد
2 ) شبکه های کامپیوتری کارشناسی
3 ) آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارشناسی
4 ) کارآموزی نرم افزار کارشناسی
5 ) پروژه نرم افزار کارشناسی
6 ) امنیت شبکه کارشناسی
7 ) ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری ارشد
8 ) ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتر معرفی به استاد(مجازی) ارشد
9 ) روش تحقیق و سمینار ارشد
15 ابراهیمی گسکریی - رضا علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
1 ) حاصلخیزی خاک و کودها-ع کارشناسی
2 ) حاصلخیزی خاک پیشرفته ارشد
3 ) سمینار ارشد
4 ) مبانی تغدیه گیاهی کارشناسی
16 ابراهيم نژاد شلماني - ميلاد فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران استادیار
1 ) تحلیل سازه ها 2 کارشناسی
2 ) سازه های فولادی 2 کارشناسی
3 ) پروژه سازه های فولادی کارشناسی
4 ) پروژه تخصصی کارشناسی
17 ابريشم كش - سپيده علوم کشاورزی خاکشناسی استادیار
1 ) فرسایش و حفاظت خاک-ن کارشناسی
2 ) فرسایش و حفاظت خاک-ع کارشناسی
3 ) حفاظت خاک پیشرفته ارشد
4 ) روش تحقیق ارشد
5 ) سمینار ارشد
18 ابوالقاسمي - عباس ادبیات و علوم انسانی روانشناسی استاد
1 ) روش های آماری پیشرفته ارشد
2 ) روش تحقیق (کمی و کیفی) کارشناسی
3 ) آزمون های روانشناختی 2 کارشناسی
4 ) پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی کارشناسی
5 ) روشهای آماری پیشرفته ارشد
6 ) آزمونهای روانشناختی 2 ( جبرانی ) ارشد
7 ) آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته دکتری
8 ) آمار استنباطی پیشرفته ارشد
19 احتشامی - سّید محمّد رضا علوم کشاورزی زراعت استادیار
1 ) مبانی تولید گیاهان زراعی-ن کارشناسی
2 ) مبانی تولید گیاهان زراعی-ع کارشناسی
3 ) رابطه آب، خاک و گیاه کارشناسی
4 ) تکنولوژی بذر ارشد
5 ) روشهای آزمون بذر ارشد
6 ) تولید محصولات زراعی ارگانیک ارشد
7 ) فرآوری و ذخیره سازی بذر ارشد
8 ) تولید بذر و نشا ارشد
20 احمدی - حسن معماری و هنر شهرسازی استادیار
1 ) اقتصاد منطقه ای ارشد
2 ) برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران ارشد
3 ) برنامه ریزی کاربری زمین ارشد
4 ) اقتصاد شهری کارشناسی
5 ) مسکن کارشناسی
6 ) برنامه ریزی کاربری زمین ارشد
7 ) اقتصاد منطقه ای ارشد
8 ) برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران ارشد
9 ) کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 ارشد
10 ) نظریه های برنامه ریزی شهری ارشد
11 ) روشهای برنامه ریزی شهری ارشد
12 ) برنامه ریزی مسکن ارشد