سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 


 
اعلانات
تغییر وضعیت نحوه محاسبه حق التدریس مازاد ترم برای اعضای محترم هیات علمی

با سلام و احترام، به استحضار می رساند براساس مصوبه 99/05/13 هیات محترم رئیسه دانشگاه از نیم سال 971 به بعد سقف تدریس مدیران دانشگاه مانند سایرین در هرنیم سال، 12 واحد و در تابستان 9 واحد خواهد بود.
همچنین انتقال واحد های مازاد اعضای هیات علمی از یک نیم سال به نیم سال دیگر حذف گردیده و مازاد 12 واحد پرداخت نخواهد شد.