سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 


 
اعلانات
نحوه ورود مدرسین به سامانه و بررسی اطلاعات وضعیت تدریس

در سامانه جدید وضعیت تدریس اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین مدعو می توانند با کد آموزشی و رمز ورود انتخابی از طریق بخش ( ورود مدرسین به سامانه )  وارد حساب کاربری خود شده و نسبت به تکمیل مشخصات و بررسی اطلاعات تدریس اقدام نمایند.

در حال حاضر نام کاربری و رمز ورود به سامانه ( کد آموزشی ) است و مدرسین محترم با اولین ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز ورود اقدام نمایند.

 

توجه :  چنانچه اعضای محترم هیأت علمی یا مدرسین مدعو در ورود به سامانه مشکل دارند یا رمز ورود خود را در اختیار ندارند، می توانند موضوع را به رابط وضعیت تدریس در دانشکده یا مدیر گروه اعلام نمایند تا کاربری و رمز ورود بازنشانی شود.