سامانه وضعیت تدریس  Members  
 
 
 


 
اعلانات
تغییر وضعیت نحوه محاسبه حق التدریس مازاد ترم برای اعضای محترم هیات علمی
نحوه ورود مدرسین به سامانه و بررسی اطلاعات وضعیت تدریس
سامانه جدید وضعیت تدریس دانشگاه گیلان راه اندازی شد.
آمار وضعیت تدریس
تعداد دروس ارائه شده در نیمسال
711