# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
161 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 11111107 علوم پایه فیزیک تخصصی 4 22 زهرا ابراهيمي سروندي
162 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 11121096 علوم پایه شیمی تخصصی 3 231 زهرا ابراهيمي سروندي
163 ریاضی 1 کارشناسی 12151007 فنی مشترک فنی تخصصی 3 4 زهرا ابراهيمي سروندي
164 ریاضیات عمومی کارشناسی 15101053 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 3 1 زهرا ابراهيمي سروندي
165 ریاضی عمومی کارشناسی 15112086 منابع طبیعی شیلات تخصصی 3 6 زهرا ابراهيمي سروندي
166 ریاضیات عمومی کارشناسی 15121032 منابع طبیعی محیط زیست تخصصی 3 4 زهرا ابراهيمي سروندي
167 ریاضیات (1) کارشناسی 15292007 منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری تخصصی 3 7 زهرا ابراهيمي سروندي
168 حفاظت آب و خاک کارشناسی 13141055 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 3 9113146128 سپيده ابريشم كش
169 مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی 13141147 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 2 9 سپيده ابريشم كش
170 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 9 سپيده ابريشم كش
171 روش تحقیق کارشناسی ارشد 13144070 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 1 سپيده ابريشم كش
172 خاکشناسی عمومی - عملی کارشناسی 13161038 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 1 سپيده ابريشم كش
173 خاکشناسی عمومی-نظری کارشناسی 15112027 منابع طبیعی شیلات عمومی 2 6 سپيده ابريشم كش
174 خاکشناسی عمومی- عملی کارشناسی 15112028 منابع طبیعی شیلات عملی - تخصصی 1 6 سپيده ابريشم كش
175 خاکشناسی عمومی- عملی کارشناسی 15112028 منابع طبیعی شیلات عملی - تخصصی 1 7 سپيده ابريشم كش
176 خاکشناسی عمومی کارشناسی 15292022 منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری تخصصی 3 7 سپيده ابريشم كش
177 آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی کارشناسی 11122001 علوم پایه شیمی عملی - تخصصی 1 2 ساره ابوالقاسمي
178 انتقالی کارشناسی 1 پایه 1 211 عباس ابوالقاسمي
179 روش هاي آماري پيشرفته کارشناسی ارشد 195002 پردیس بین الملل روانشناسی تخصصی 2 1 عباس ابوالقاسمي
180 آمار استنباطی پیشرفته کارشناسی ارشد 1617001 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 2 1 عباس ابوالقاسمي