# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
161 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 10101003 علی جمالیان
162 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 13 رضا جمشیدی چناری
163 کارآموزی (1) کارشناسی 12141002 فنی نساجی کارآموزی 2 11 مصطفي جمشيدی اوانکی
164 کارآموزی(2) کارشناسی 12143003 فنی نساجی کارآموزی 2 11 مصطفي جمشيدی اوانکی
165 مقدمه ای بر مکاترونیک کارشناسی 12131118 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 94012137063 رضا جمیل نیا
166 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 6 رضا جمیل نیا
167 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 5 سميه جنت رستمی
168 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14111009 کیامرز جوانمردی
169 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 18 کوروش جواهرده
170 سوخت و احتراق کارشناسی 12131127 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 2 9312137109 کوروش جواهرده
171 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 4 کوروش جواهرده
172 عروض و قافیه کارشناسی 16111049 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 94016112035 امید جهانبخت لیلی
173 کنترل اتوماتیک کارشناسی 12131025 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9212137117 علی چائی بخش لنگرودی
174 سيستمهاي اندازه گيري کارشناسی 12131115 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 2 94012137019 علی چائی بخش لنگرودی
175 سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه کارشناسی 12131099 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 94012137063 علی چائی بخش لنگرودی
176 کنترل اتوماتیک کارشناسی 12131025 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9212137182 علی چائی بخش لنگرودی
177 کنترل اتوماتیک کارشناسی 12131025 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9312137139 علی چائی بخش لنگرودی
178 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 4 علی چائی بخش لنگرودی
179 کنترل اتوماتیک کارشناسی 12131025 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9212137148 علی چائی بخش لنگرودی
180 کنترل اتوماتیک کارشناسی 12131025 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9212137219 علی چائی بخش لنگرودی