# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
161 سمينار کارشناسی ارشد 13219107 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی سمینار 1 11 سّید محمّد رضا احتشامی
162 محاسبات آماری کارشناسی 10101216 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 121 سیده منا احسانی جوکندان
163 مباحث ويژه در شبکه هاي کامپيوتري کارشناسی ارشد 12265819 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 سیما احمد پور
164 مديريت زنجيره عرضه(SCM) کارشناسی ارشد 122658109 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 2 سیما احمد پور
165 هندسه کاربردی - عملی کارشناسی 14111112 معماری و هنر معماری عملی - تخصصی 2 1 سحر احمدپور
166 مقدمات طراحی معماری 1 کارشناسی 14111123 معماری و هنر معماری عملی - تخصصی 5 1 سحر احمدپور, علي حميدي مقدم
167 مقدمات طراحی معماری 1 کارشناسی 14111123 معماری و هنر معماری عملی - تخصصی 5 2 سحر احمدپور, علي حميدي مقدم
168 مبانی آنالیز ریاضی کارشناسی 10101110 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 122 محمدعلی احمدپور
169 روشهای برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد 1945005 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 3 1 حسن احمدی
170 برنامه ريزي کاربري زمين کارشناسی ارشد 1945013 پردیس بین الملل طراحی شهری تخصصی 2 1 حسن احمدی
171 اقتصاد شهري کارشناسی 14101059 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
172 مسکن کارشناسی 14101074 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
173 پروژه نهایی کارشناسی 14101077 معماری و هنر شهرسازی پروژه کارشناسی 6 3 حسن احمدی
174 سوانح طبیعی و سکونت گاههای انسانی کارشناسی 14102051 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
175 روشهاي برنامه ريزي منطقه اي کارشناسی ارشد 14104013 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
176 كارگاه برنامه ريزي منطقه اي 1 کارشناسی ارشد 14104043 معماری و هنر شهرسازی عملی - تخصصی 3 1 حسن احمدی
177 اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی کارشناسی ارشد 14105005 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 1 حسن احمدی
178 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسی 12131090 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک عملی - تخصصی 1 1 غلامرضا احمدی
179 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسی 12131090 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک عملی - تخصصی 1 2 غلامرضا احمدی
180 آزمايشگاه ترموديناميک کارشناسی 12131090 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک عملی - تخصصی 1 3 غلامرضا احمدی