# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
141 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 6 زهرا ابراهيمي سروندي
142 کارگاه قرائت وترجمه قرآن 1 کارشناسی 16141111 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عملی - تخصصی 2 3 مجيد ابراهيميان
143 شيمي عمومي-ع کارشناسی 13162003 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - عمومی 1 1 ساره ابوالقاسمي, طوبی نصیری لوحه سرا
144 روشهای تحقیق در روانشناسی کارشناسی ارشد 195006 پردیس بین الملل روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
145 پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی کارشناسی 16171131 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی پروژه کارشناسی 3 1 عباس ابوالقاسمي
146 اخلاق حرفه ای کارشناسی 16171151 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 2 1 عباس ابوالقاسمي
147 روشهای تحقیق در روانشناسی کارشناسی ارشد 16174002 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
148 روشهای تحقیق در روانشناسی کارشناسی ارشد 16174002 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 2 عباس ابوالقاسمي
149 مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی 2 کارشناسی ارشد 16176007 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 2 1 عباس ابوالقاسمي
150 روشهای تحقیق پیشرفته کارشناسی ارشد 16176009 ادبیات و علوم انسانی روانشناسی تخصصی 3 1 عباس ابوالقاسمي
151 حقوق تطبیقی کارشناسی 16181048 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 11 حميدرضا اثيمي
152 حقوق تطبیقی کارشناسی 16181048 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 12 حميدرضا اثيمي
153 حقوق تطبیقی کارشناسی 16181134 ادبیات و علوم انسانی حقوق تخصصی 2 1 حميدرضا اثيمي
154 شناسایی علفهای هرز کارشناسی ارشد 13154125 علوم کشاورزی زراعت تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی, المیرا محمدوند
155 قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با صنعت بذر کارشناسی ارشد 13219117 علوم کشاورزی زراعت تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی
156 رابطه آب خاک گیاه- نظری کارشناسی 13161091 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی
157 رابطه آب خاک گیاه-عملی کارشناسی 13161092 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 1 سّید محمّد رضا احتشامی
158 رابطه آب خاک گیاه-عملی کارشناسی 13161092 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی عملی - تخصصی 1 2 سّید محمّد رضا احتشامی
159 مبانی کشاورزی کارشناسی 13131115 علوم کشاورزی آبیاری تخصصی 3 2 سّید محمّد رضا احتشامی
160 سلامت بذر کارشناسی ارشد 13219104 علوم کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی عملی - تخصصی 2 1 سّید محمّد رضا احتشامی