# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
141 آمار حیاتی - نظری کارشناسی 15112011 منابع طبیعی شیلات تخصصی 1 94015111017 جواد ترکمن
142 اقتصاد مهندسي کارشناسی 12101157 فنی برق تخصصی 3 9312101100 سید مسعود تفرشی
143 اقتصاد مهندسی کارشناسی 12101057 فنی برق تخصصی 3 93121015186 سید مسعود تفرشی
144 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 19 سید مسعود تفرشی
145 تولیدونیروگاه کارشناسی 12101084 فنی برق تخصصی 3 94012101043 سید مسعود تفرشی
146 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کارشناسی 10101307 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 92111024173 نصیر تقی زاده
147 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی کارشناسی 10101307 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 91111024144 نصیر تقی زاده
148 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی کارشناسی 10101308 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 93111024135 نصیر تقی زاده
149 مدیریت مواد زائد و جامد کارشناسی 15121058 منابع طبیعی محیط زیست تخصصی 2 94015121028 بابک توکلی
150 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 5 حسن توکلي
151 مدارهای مخابراتی کارشناسی 12101147 فنی برق تخصصی 3 93121015185 حسن توکلي
152 مبانی ترکیبات کارشناسی 10101302 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 10 مجید ثابت
153 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16181002 مجتبی جانی پور
154 فیزیک پلاسما کارشناسی 11111232 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120003 ساعد جعفری
155 فیزیک پلاسما کارشناسی 11111232 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120002 ساعد جعفری
156 کارآموزی کارشناسی 13121025 علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارآموزی 2 6 جلال جلالی سندی
157 کارآموزی کارشناسی 13121025 علوم کشاورزی گیاهپزشکی کارآموزی 2 4 سالار جمالی
158 انتقالی کارشناسی 1 تخصصی 1 1 علی جمالی اسکلکی
159 ارتعاشات مکانیکی کارشناسی 12131023 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9212137117 علی جمالی اسکلکی
160 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 1 علی جمالی اسکلکی