# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
141 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 12265813 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 5 رضا ابراهیمی اتانی
142 12265814 1 رضا ابراهیمی اتانی
143 سمينار کارشناسی ارشد 12265820 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 4 رضا ابراهیمی اتانی
144 سمينار کارشناسی ارشد 12268020 آموزش الکترونیک کامپیوتر سمینار 2 4 رضا ابراهیمی اتانی
145 ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری تجمیع با فنی کارشناسی ارشد 19357022 پردیس بین الملل مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
146 امنیت تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658105 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
147 روش تحقیق و سمینار کارشناسی ارشد 122658111 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات سمینار 2 4 رضا ابراهیمی اتانی
148 تحلیل سازه ها 1 کارشناسی 20102044 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
149 سازه هاي فولادي 1 کارشناسی 20102050 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
150 سازه های فولادی 2 کارشناسی 20102051 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
151 پروژه سازه های فولادی کارشناسی 20102052 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران پروژه کارشناسی 1 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
152 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 13 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
153 اصول مهندسی پل کارشناسی 20102087 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 2 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
154 اصول مهندسی زلزله و باد کارشناسی 20102097 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
155 پروژه تخصصی کارشناسی 20102104 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران پروژه کارشناسی 3 5 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
156 فارسی کارشناسی 16101076 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی عمومی 3 10 آرزو ابراهيمي ديناني
157 فارسی کارشناسی 17121002 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی عمومی 3 3 آرزو ابراهيمي ديناني
158 ریاضی عمومی2 کارشناسی 11111096 علوم پایه فیزیک پایه 3 2 زهرا ابراهيمي سروندي
159 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 11111107 علوم پایه فیزیک تخصصی 4 22 زهرا ابراهيمي سروندي
160 ریاضی عمومی 2 کارشناسی 11121096 علوم پایه شیمی تخصصی 3 231 زهرا ابراهيمي سروندي