# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
121 سمینار کارشناسی ارشد 12260007 فنی مهندسی کامپیوتر سمینار 2 6 رضا ابراهیمی اتانی
122 شبکه های کامپیوتری کارشناسی 12262088 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
123 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری کارشناسی 12262094 فنی مهندسی کامپیوتر عملی - تخصصی 1 1 رضا ابراهیمی اتانی
124 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 12268 رضا ابراهیمی اتانی
125 پروژه نرم افزار کامپیوتر کارشناسی 12262101 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 12268 رضا ابراهیمی اتانی
126 شبکه های کامپیوتری پیشرفته کارشناسی ارشد 12263910 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
127 امنيت شبکه کارشناسی ارشد 12265810 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
128 شبکه های کامپیوتری پیشرفته کارشناسی ارشد 19357010 پردیس بین الملل مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 19357 رضا ابراهیمی اتانی
129 امنیت تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 122658105 آموزش الکترونیک فناوری اطلاعات تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
130 استاتیک کارشناسی 20102041 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
131 تحلیل سازه ها 1 کارشناسی 20102044 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
132 تحليل سازه ها 2 کارشناسی 20102045 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
133 پروژه سازه های بتن آرمه کارشناسی 20102049 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عملی - تخصصی 1 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
134 سازه هاي فولادي 1 کارشناسی 20102050 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
135 پروژه سازه های فولادی کارشناسی 20102052 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران عملی - تخصصی 1 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
136 مقاومت مصالح 2 کارشناسی 20102071 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 1 ميلاد ابراهيم نژاد شلماني
137 والیبال1 کارشناسی 17101369 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 5 اکبر ابراهيم نيا
138 والیبال1 کارشناسی 17101369 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 6 اکبر ابراهيم نيا
139 والیبال1 کارشناسی 17101369 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 7 اکبر ابراهيم نيا
140 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 5 زهرا ابراهيمي سروندي