# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
121 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 2498 محبوبه ابراهیمی
122 پروژه * کارشناسی 10101217 علوم ریاضی آمار پروژه کارشناسی 3 126 شهاب الدین ابراهیمی آتانی
123 نظریه نمایش گروهها کارشناسی ارشد 11104022 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4 1 شهاب الدین ابراهیمی آتانی
124 سمينار1(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104103 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 126 شهاب الدین ابراهیمی آتانی
125 سمينار2(آموزش محور رياضي) کارشناسی ارشد 11104104 علوم ریاضی ریاضی کاربردی سمینار 2 126 شهاب الدین ابراهیمی آتانی
126 سمینار کارشناسی ارشد 11104544 علوم ریاضی ریاضی محض سمینار 2 126 شهاب الدین ابراهیمی آتانی
127 نامشخص 12260002 1 رضا ابراهیمی اتانی
128 شبکه های کامپیوتری کارشناسی 12262019 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
129 کارآموزی - نرم افزار کارشناسی 12262030 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 2 5 رضا ابراهیمی اتانی
130 مهندسی اینترنت کارشناسی 12262035 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9012262119 رضا ابراهیمی اتانی
131 مهندسی اینترنت کارشناسی 12262035 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9012262140 رضا ابراهیمی اتانی
132 مهندسی اینترنت کارشناسی 12262035 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 9112261109 رضا ابراهیمی اتانی
133 مدلسازی و ارزیابی سیستمهای کامپیوتری کارشناسی 12262037 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
134 پروژه کارشناسی 12262054 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 6 رضا ابراهیمی اتانی
135 شبکه های کامپیوتری کارشناسی 12262088 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
136 کارآموزی نرم افزار کارشناسی 12262100 فنی مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 5 رضا ابراهیمی اتانی
137 پروژه نرم افزار کامپیوتر کارشناسی 12262101 فنی مهندسی کامپیوتر پروژه کارشناسی 3 6 رضا ابراهیمی اتانی
138 مدلسازی و ارزیابی سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد 12263906 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی
139 سمینار کارشناسی ارشد 12263914 فنی مهندسی کامپیوتر سمینار 2 5 رضا ابراهیمی اتانی
140 اصول طراحی سیستمهای عامل کارشناسی ارشد 12263917 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی اتانی