# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
121 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14121009 رسول پروری مقدم
122 طرح نهایی کارشناسی 14111061 معماری و هنر معماری پروژه کارشناسی 6 1 احمد پناهی شورگل
123 مکانیک کوانتومی2 کارشناسی 11111017 علوم پایه فیزیک تخصصی 4 93111120118 حسین پناهی طالمی
124 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14111044 مجتبی پور احمدی
125 درخت شناسی2 کارشناسی 15101015 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 94015101009 حسن پوربابایی
126 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 16 سعید پورزینلی
127 پروژه سازه های فولادی کارشناسی 12111117 فنی عمران عملی - تخصصی 1 3 سعید پورزینلی
128 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 1 معصومه پورعبد
129 کارآموزی کارشناسی 13221059 علوم کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارآموزی 3 3 امير پورفرزاد
130 رياضيات کارشناسی 14101050 معماری و هنر شهرسازی تخصصی 2 92141011000 سمیه پورقنبر
131 مبانی علوم ریاضی کارشناسی 10101108 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 100 محمد پورمحمدی فلاح
132 ریاضیات عمومی 3 کارشناسی 10101103 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 100 محمد پورمحمدی فلاح
133 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 3 نادر پیرمرادیان
134 طراحی سامانه های زهکشی کارشناسی 13131142 علوم کشاورزی آبیاری تخصصی 3 9313135125 نادر پیرمرادیان
135 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 2 سید حسین پیمان
136 ماشینهای کشاورزی عمومی کارشناسی 13141143 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 3 94013148023 سید حسین پیمان
137 ماشینهای کشاورزی عمومی کارشناسی 13141143 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 3 94013148012 سید حسین پیمان
138 درجه بندی گرده بینه و فرآورده های آن کارشناسی 15101188 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 94015101009 جواد ترکمن
139 طرح آزمایشات منابع طبیعی کارشناسی 15101032 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 94015101009 جواد ترکمن
140 چوبشناسی کارشناسی 15101013 منابع طبیعی جنگلداری تخصصی 2 94015101009 جواد ترکمن