# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
101 کنترل پروژه کارشناسی 10101380 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 93111024124 مهری باقریان
102 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101305 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 94010121026 مهری باقریان
103 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 15111005 علی بانی
104 نظریه مقدماتی اعداد کارشناسی 10101329 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 93111024118 پیام بحيرائي
105 اصول مهندسی زلزله و باد کارشناسی 20102097 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران تخصصی 3 9320100116 طاها بخشپوری
106 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 4 طاها بخشپوری
107 کارآموزی کارشناسی 13101039 علوم کشاورزی باغبانی کارآموزی 2 4 داود بخشی
108 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 7 عادل بخشی پور
109 کارآموزی کارشناسی 20122040 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع کارآموزی 1 1 سيد امين بدري
110 برنامه ریزی تولید کارشناسی 20122034 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی صنایع تخصصی 3 94020120013 سيد امين بدري
111 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 کارشناسی 16121033 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی تخصصی 2 9316122130 بهزاد برکت
112 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 7 ایرج برگ گل
113 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16161014 حسن بلند
114 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 6 نرگس بنائیان
115 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 1121 امیراسلام بنیاد
116 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 کارشناسی 16121042 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی تخصصی 4 94016122009 فرزاد بوبانی
117 پروژه سازه های فولادی کارشناسی 12111117 فنی عمران عملی - تخصصی 1 1 آرش بهار
118 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 6 آرش بهار
119 کارآموزی کارشناسی 20110064 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر کارآموزی 1 4 همایون بهشتی فروتنی
120 کارآموزی کارشناسی 16190048 ادبیات و علوم انسانی مدیریت کارآموزی 4 1 حمیده بیگی