# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
101 مدیریت تولید و عملیات کارشناسی 16191210 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
102 مدیریت تولید پیشرفته کارشناسی ارشد 16194009 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
103 مدیریت استراتژیک پیشرفته کارشناسی ارشد 19338027 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
104 مديريت استراتژيك صنعتي کارشناسی ارشد 19339002 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
105 مدیریت تولید پیشرفته کارشناسی ارشد 19339013 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
106 تغذیه گیاه - نظری کارشناسی 13141013 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 1 رضا ابراهیمی
107 تغذیه گیاه - عملی کارشناسی 13141057 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 1 1 رضا ابراهیمی
108 تغذیه گیاه - عملی کارشناسی 13141057 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 1 2 رضا ابراهیمی
109 مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی 13141147 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 2 2 رضا ابراهیمی
110 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 2 رضا ابراهیمی
111 سمینار کارشناسی ارشد 13144071 علوم کشاورزی خاکشناسی سمینار 1 2 رضا ابراهیمی
112 مدیریت تغذیه گیاه کارشناسی ارشد 13144074 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی
113 حاصلخیزی خاک و کود - تئوری کارشناسی 13161027 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 2 9213155119 رضا ابراهیمی
114 تحقیق در عملیات 2 کارشناسی 16191017 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 سید عباس ابراهیمی
115 تحقیق در عملیات 2 کارشناسی 16191017 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 3 سید عباس ابراهیمی
116 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 سید عباس ابراهیمی
117 کاربرد تئوری تصمیم گیری کارشناسی ارشد 19338030 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 سید عباس ابراهیمی
118 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی عملی - عمومی 1 2477 محبوبه ابراهیمی
119 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی عملی - عمومی 1 2498 محبوبه ابراهیمی
120 پروژه * کارشناسی 10101217 علوم ریاضی آمار پروژه کارشناسی 3 126 شهاب الدین ابراهیمی آتانی