# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
101 حفاظت صنعتی کارشناسی 16191035 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191205 مصطفی ابراهیم پور ازبری
102 پروژه کارشناسی 16191037 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 8 مصطفی ابراهیم پور ازبری
103 مدیریت تولید و عملیات کارشناسی 16191210 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
104 مدیریت تولید پیشرفته کارشناسی ارشد 16194009 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
105 مدیریت استراتژیک پیشرفته کارشناسی ارشد 19338027 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
106 مديريت استراتژيك صنعتي کارشناسی ارشد 19339002 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
107 مدیریت تولید پیشرفته کارشناسی ارشد 19339013 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
108 تغذیه گیاه - نظری کارشناسی 13141013 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 1 رضا ابراهیمی
109 تغذیه گیاه - عملی کارشناسی 13141057 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 1 1 رضا ابراهیمی
110 تغذیه گیاه - عملی کارشناسی 13141057 علوم کشاورزی خاکشناسی عملی - تخصصی 1 2 رضا ابراهیمی
111 مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی 13141147 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 2 2 رضا ابراهیمی
112 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 2 رضا ابراهیمی
113 سمینار کارشناسی ارشد 13144071 علوم کشاورزی خاکشناسی سمینار 1 2 رضا ابراهیمی
114 مدیریت تغذیه گیاه کارشناسی ارشد 13144074 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 3 1 رضا ابراهیمی
115 حاصلخیزی خاک و کود - تئوری کارشناسی 13161027 علوم کشاورزی مشترک کشاورزی تخصصی 2 9213155119 رضا ابراهیمی
116 تحقیق در عملیات 2 کارشناسی 16191017 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 سید عباس ابراهیمی
117 تحقیق در عملیات 2 کارشناسی 16191017 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 3 سید عباس ابراهیمی
118 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 سید عباس ابراهیمی
119 کاربرد تئوری تصمیم گیری کارشناسی ارشد 19338030 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 1 سید عباس ابراهیمی
120 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 2477 محبوبه ابراهیمی