# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
101 تغذیه گیاه-ع کارشناسی 13141169 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 1 2 رضا ابراهیمی
102 کارورزی2 کارشناسی 13141174 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 10 رضا ابراهیمی
103 مدیریت تغذیه گیاه کارشناسی ارشد 13144074 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 3 4 رضا ابراهیمی
104 فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیای و آلی کارشناسی ارشد 13144082 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 5 رضا ابراهیمی, مریم خلیلی راد
105 کارسنجی و روش سنجی کارشناسی 16191033 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 سید عباس ابراهیمی
106 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 کارشناسی 16191202 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 2 سید عباس ابراهیمی
107 تحقیق در عملیات پیشرفته کارشناسی ارشد 16194008 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 سید عباس ابراهیمی
108 آمار و کاربرد آن در مدیریت کارشناسی 16231006 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 4 3 سید عباس ابراهیمی
109 تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد 19339014 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 10 سید عباس ابراهیمی
110 مکانيک کوانتومی پیشرفته1 کارشناسی ارشد 11114001 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 111 مریم ابراهیمی
111 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 1 مریم ابراهیمی
112 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 مریم ابراهیمی
113 آمادگی جسمانی 1 کارشناسی 17101009 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 3 مریم ابراهیمی
114 ترکیب بدن و کنترل وزن کارشناسی 17101259 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 94171028101 مریم ابراهیمی
115 ترکیب بدن و کنترل وزن کارشناسی 17101259 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 94171029044 مریم ابراهیمی
116 فیزیولوژی ورزشی 1 کارشناسی 17101348 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 1 مریم ابراهیمی
117 فیزیولوژی انسان کارشناسی 17101349 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 1 مریم ابراهیمی
118 تربیت بدنی ویژه کارشناسی 18101081 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 200 مریم ابراهیمی
119 ورزش ویژه کارشناسی 18101082 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 200 مریم ابراهیمی
120 مباحث ويژه دکتری تخصصی 11106072 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 4 5 شهاب الدین ابراهیمی آتانی