# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
81 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 8912619004 مصطفی ابراهیم پور ازبری
82 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9116191218 مصطفی ابراهیم پور ازبری
83 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191111 مصطفی ابراهیم پور ازبری
84 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191118 مصطفی ابراهیم پور ازبری
85 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191129 مصطفی ابراهیم پور ازبری
86 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191138 مصطفی ابراهیم پور ازبری
87 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191148 مصطفی ابراهیم پور ازبری
88 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191152 مصطفی ابراهیم پور ازبری
89 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191246 مصطفی ابراهیم پور ازبری
90 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9116191149 مصطفی ابراهیم پور ازبری
91 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9116191239 مصطفی ابراهیم پور ازبری
92 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191113 مصطفی ابراهیم پور ازبری
93 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191129 مصطفی ابراهیم پور ازبری
94 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191137 مصطفی ابراهیم پور ازبری
95 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191146 مصطفی ابراهیم پور ازبری
96 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191154 مصطفی ابراهیم پور ازبری
97 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191246 مصطفی ابراهیم پور ازبری
98 کنترل پروژه کارشناسی 16191031 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 9216191249 مصطفی ابراهیم پور ازبری
99 مدیریت کارخانه کارشناسی 16191034 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
100 حفاظت صنعتی کارشناسی 16191035 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 9216191142 مصطفی ابراهیم پور ازبری