# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
81 سیستمهای خرید انبار داری و توزیع کارشناسی 16191025 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 3 محمد آوخ
82 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20110024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 11 زینب آیاتی
83 جبرخطي کارشناسی 20130017 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی تخصصی 3 1 زینب آیاتی
84 رياضيات گسسته کارشناسی 20130018 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی تخصصی 3 1 زینب آیاتی
85 تحقیق در عملیات 1 کارشناسی 20130029 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی تخصصی 3 94020130007 زینب آیاتی
86 پروژه کارشناسی 20130030 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی پروژه کارشناسی 3 8 زینب آیاتی
87 رياضي 2 کارشناسی 20140007 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق تخصصی 3 31 زینب آیاتی
88 کنترل فرآیندهای 1 کارشناسی 12121010 فنی مهندسی شیمی تخصصی 3 258 محمد امین ابابایی
89 مدیریت تولید کارشناسی 16191020 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
90 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
91 پروژه کارشناسی 16191037 ادبیات و علوم انسانی مدیریت پروژه کارشناسی 2 5 مصطفی ابراهیم پور ازبری
92 مدیریت تولید و عملیات کارشناسی 16191210 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
93 مدیریت عملیات خدمات کارشناسی 16191212 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 94016191016 مصطفی ابراهیم پور ازبری
94 مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی 16191213 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
95 مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی 16191213 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 2 مصطفی ابراهیم پور ازبری
96 مدیریت تولید پیشرفته کارشناسی ارشد 16194009 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
97 مدیریت تولید پیشرفته کارشناسی ارشد 19339013 پردیس بین الملل مدیریت تخصصی 2 10 مصطفی ابراهیم پور ازبری
98 مهارت آموزی 2 تخصصی کارشناسی 13141147 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 2 9 رضا ابراهیمی
99 تغذیه گیاه-ن کارشناسی 13141168 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 2 1 رضا ابراهیمی
100 تغذیه گیاه-ع کارشناسی 13141169 علوم کشاورزی خاکشناسی تخصصی 1 1 رضا ابراهیمی