# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
81 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 10 هاشم بابائی
82 مقاومت مصالح 3 کارشناسی 12131107 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 94012137013 هاشم بابائی
83 مقاومت مصالح 3 کارشناسی 12131107 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک تخصصی 3 9312137109 هاشم بابائی
84 ریاضی فیزیک2 کارشناسی 11111013 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 9311114133 کمیل بابایی
85 ریاضی فیزیک2 کارشناسی 11111013 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 94111120008 کمیل بابایی
86 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14111039 حمید رضا باحقیقت منگودهی
87 فیزیک پایه 2 - تابستان کارشناسی 10102003 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 2 زهرا باژن
88 کارآموزي 1 کارشناسی 12131101 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 12 علی باستی
89 انتقالی کارشناسی 1 تخصصی 1 11 علی باستی
90 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 11111015 سعید باطبی
91 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 1 محمدرضا باغبان زاده
92 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 94012123022 محمدرضا باغبان زاده
93 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام کارشناسی 18101003 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 9316261210 محمدرضا باغبان زاده
94 بازار برق کارشناسی 12106045 فنی برق تخصصی 3 9212104104 آلفرد باغرامیان
95 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 3 آلفرد باغرامیان
96 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 4 غلامرضا باقر سلیمی
97 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 2 احمد باقری
98 کارآموزی کارشناسی 13282072 علوم کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارآموزی 3 8 ایرج باقری
99 مکانیک کوانتومی2 کارشناسی 11111017 علوم پایه فیزیک تخصصی 4 9311114117 میثم باقری
100 بهینه سازی خطی کارشناسی 10101305 علوم ریاضی ریاضی کاربردی تخصصی 3 94010121006 مهری باقریان