# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
61 والیبال 3 کارشناسی 17101187 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 ایرج آقایی خلیق
62 والیبال 1 (جبرانی) کارشناسی ارشد 19482092 پردیس بین الملل تربیت بدنی تخصصی 2 1 ایرج آقایی خلیق
63 سیستم های اتوماسیون صنعتی کارشناسی 12262063 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 علیرضا آکوشیده
64 اصول رباتیکز کارشناسی 12262114 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 علیرضا آکوشیده
65 سیستم های اتوماسیون صنعتی کارشناسی 122621136 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 علیرضا آکوشیده
66 بسکتبال 1 کارشناسی 17101160 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 محمدهادی آمیغ
67 بسکتبال 3 کارشناسی 17101189 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 محمدهادی آمیغ
68 ورزش تخصصی 4 کارشناسی 17101230 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 1 محمدهادی آمیغ
69 بسکتبال 2 کارشناسی 17101268 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 3 محمدهادی آمیغ
70 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20102024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران پایه 3 2 زینب آیاتی
71 کارآموزی کارشناسی 20102068 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران کارآموزی 1 6 زینب آیاتی
72 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 20110024 فنی مهندسی شرق گیلان مهندسی کامپیوتر پایه 3 1 زینب آیاتی
73 رياضيات گسسته کارشناسی 20130018 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی تخصصی 3 1 زینب آیاتی
74 پروژه کارشناسی 20130030 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی پروژه کارشناسی 3 7 زینب آیاتی
75 پروژه کارشناسی 20130030 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی پروژه کارشناسی 3 16 زینب آیاتی, حامد محدث دیلمی
76 کارآموزی کارشناسی 20130131 فنی مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی کارآموزی 1 6 زینب آیاتی
77 رياضي 2 کارشناسی 20140007 فنی مهندسی شرق گیلان مشترک دانشکده فنی شرق پایه 3 4 زینب آیاتی
78 استاتیک کارشناسی 12111011 فنی عمران تخصصی 3 3 مجتبی ابدی خواه
79 مدیریت تولید کارشناسی 16191020 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری
80 کنترل کیفیت آماری کارشناسی 16191024 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 مصطفی ابراهیم پور ازبری