# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
61 نقد و نظریه ادبیات کودک کارشناسی ارشد 161080101 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 فرزانه آقاپور
62 ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 1610801611 آموزش الکترونیک ادبیات فارسی تخصصی 2 1 فرزانه آقاپور
63 تکامل کارشناسی 11131011 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 34 محمودرضا آقامعالی
64 تکامل کارشناسی 11133006 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 40 محمودرضا آقامعالی
65 پروتئین ها در سلامت و بیماری دکتری تخصصی 11136045 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 محمودرضا آقامعالی, سید محسن اصغری, حسین غفوری
66 بیوشیمی ساختار کارشناسی 111311104 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 3 4 محمودرضا آقامعالی
67 موضوعات ویژه کارشناسی ارشد 111340102 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 3 محمودرضا آقامعالی
68 زیست فناوری کارشناسی ارشد 111340159 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 محمودرضا آقامعالی, سیده شیرین شاهنگیان
69 سمينار1 دکتری تخصصی 19398007 پردیس بین الملل زیست شناسی سمینار 2 1 محمودرضا آقامعالی
70 پروتئین ها در سلامت و بیماری تجمیع دکتری تخصصی 19398015 پردیس بین الملل زیست شناسی تخصصی 2 10 محمودرضا آقامعالی, سید محسن اصغری, حسین غفوری
71 سمینار2 دکتری تخصصی 19398017 پردیس بین الملل زیست شناسی سمینار 1 1 محمودرضا آقامعالی
72 والیبال (2) کارشناسی 17101267 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی تخصصی 2 3 ایرج آقایی خلیق
73 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 16 ایرج آقایی خلیق
74 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 4 ایرج آقایی خلیق
75 اصول رباتیکز کارشناسی 12262114 فنی مهندسی کامپیوتر تخصصی 3 1 علیرضا آکوشیده
76 رفتار سازمانی کارشناسی 16231060 ادبیات و علوم انسانی اقتصاد و حسابداری تخصصی 3 1 سید حسن آل طه
77 رفتار سازمانی کارشناسی 1619153013 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 2 1 سید حسن آل طه
78 بسکتبال1 کارشناسی 17101370 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 4 محمدهادی آمیغ
79 بسکتبال1 کارشناسی 17101370 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 5 محمدهادی آمیغ
80 بسکتبال1 کارشناسی 17101370 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 6 محمدهادی آمیغ