# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
601 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 8 مجید وظیفه دوست
602 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 2 منیژه وفاسیاهکلرودی
603 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 1 منیژه وفاسیاهکلرودی
604 متون نظم و نثر دوره مغولی ، مملوکی و عثمانی کارشناسی 16111130 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عرب تخصصی 2 94016112039 محمدرضا هاشملو
605 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 11101038 منصور هاشمی براگوری
606 ریاضی 2 کارشناسی 12151008 فنی مشترک فنی تخصصی 3 3 محمد هوسمی
607 روش های نمونه گیری 2 کارشناسی 10101212 علوم ریاضی آمار تخصصی 3 94111025102 شهرام یعقوب زاده شهرستانی
608 کارورزی 1 کارشناسی 13141148 علوم کشاورزی خاکشناسی کارآموزی 3 8 نفیسه یغمائیان مهابادی