# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
581 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 3 فريد نجفی
582 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 22 منوچهر نحوی
583 کارآموزي 2 کارشناسی 12131102 مهندسی مکانیک مشترک مهندسی مکانیک کارآموزی 0.5 5 نادر نریمان زاده
584 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 2 مونا نژند فومني
585 کارآموزی کارشناسی 12151014 فنی مشترک فنی کارآموزی 1 17 حسین نصیرایی
586 اندیشه اسلامی2(نبوت و معاد) کارشناسی 18101001 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 3 علی نظری علی آبادی
587 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 15101006 رامین نقدی
588 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 6 مریم نوابیان
589 کیفیت آب(خوشه آبیاری زهکشی) کارشناسی 13131177 علوم کشاورزی آبیاری تخصصی 2 94013135023 مریم نوابیان
590 فیزیولوژی گیاهی کارشناسی 11132022 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 3 93111311138 اکبر نورسته نیا
591 کارآموزی (1) کارشناسی 12141002 فنی نساجی کارآموزی 2 1 بابک نوروزی
592 کارآموزی (1) کارشناسی 12141002 فنی نساجی کارآموزی 2 5 مهدی نوری
593 سيستمهاي ديجيتال2 کارشناسی 12101143 فنی برق تخصصی 3 93121015120 راهبه نیارکی اصلی
594 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 23 راهبه نیارکی اصلی
595 طراحی سیستم های دیجیتال(ASIC و FPGA) کارشناسی 12101156 فنی برق تخصصی 3 94012101008 راهبه نیارکی اصلی
596 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 15101025 مهرداد نیکویی
597 انقلاب اسلامی ایران کارشناسی 18101008 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 4 محمد حسين نيکزاد
598 مدیریت اسلامی کارشناسی 16162038 ادبیات و علوم انسانی علوم تربیتی تخصصی 2 94016162026 حسين واحد چوکده
599 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 14111022 طاهر وحیدی
600 زیست سلولی تکمیلی کارشناسی 11133011 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 3 94111311018 حمید رضا وزیری