# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
41 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16191006 رضا اسمعیل پور اشکاء
42 امواج کارشناسی 11111049 علوم پایه فیزیک تخصصی 3 9311113116 فرهاد اسمعیلی قدسی
43 ریاضی 1 کارشناسی 12151007 فنی مشترک فنی تخصصی 3 2 حسین اسمعیلی کشکشی
44 سینتیک و طرح راکتور کارشناسی 12121026 فنی مهندسی شیمی تخصصی 4 8912212036 سید سیامک اشرف تالش
45 کار آموزی کارشناسی 12151013 فنی مشترک فنی کارآموزی 2 5 سید سیامک اشرف تالش
46 کارورزی 1 کارشناسی 13131152 علوم کشاورزی آبیاری کارآموزی 3 2 افشین اشرف زاده
47 واحد انتقالی از نیمسال دوم کارشناسی 25 تخصصی 0 16161023 فرهاد اصغری
48 حفاظت و رله کارشناسی 12101177 فنی برق تخصصی 3 93121015118 حسین افراخته
49 کارآموزی کارشناسی 12151113 فنی برق کارآموزی 2 1 حسین افراخته
50 حفاظت و رله کارشناسی 12101077 فنی برق تخصصی 3 91121021001 حسین افراخته
51 آمار در علوم اجتماعی کارشناسی 16151012 ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی تخصصی 2 9316152101 محمدرضا اقدامی
52 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 9216171214 علی اقدامی تطفی
53 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 940161221086 علی اقدامی تطفی
54 تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی 18101014 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 941210151002 علی اقدامی تطفی
55 کارآموزی (1) کارشناسی 12141002 فنی نساجی کارآموزی 2 8 مجتبی اکبری
56 کارآموزی(2) کارشناسی 12143003 فنی نساجی کارآموزی 2 8 مجتبی اکبری
57 روش تحقیق کارشناسی 16281009 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 محسن اکبری
58 روش تحقیق در مدیریت کارشناسی 16191047 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 1 محسن اکبری
59 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 9310121107 مژگان اکبری خشکبیجاری
60 معادلات دیفرانسیل کارشناسی 10101104 علوم ریاضی ریاضی محض تخصصی 3 94010121026 مژگان اکبری خشکبیجاری