# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
41 انتقالی کارشناسی 1 پایه 1 10 آمنه آقا ربيع
42 مقدمات طراحی معماری 2 کارشناسی 14111035 معماری و هنر معماری تخصصی 5 1 آمنه آقا ربيع
43 روستا 2 کارشناسی 14111051 معماری و هنر معماری تخصصی 3 1 آمنه آقا ربيع
44 طرح نهایی کارشناسی 14111061 معماری و هنر معماری پروژه کارشناسی 6 9 آمنه آقا ربيع
45 معماری همساز با اقلیم کارشناسی ارشد 14114021 معماری و هنر معماری تخصصی 2 1 آمنه آقا ربيع
46 کارگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی 16261047 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 2 اسماعیل آقائی زاده
47 برنامه ریزی شهری در ایران کارشناسی 16261055 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 2 اسماعیل آقائی زاده
48 پروژه کارشناسی 16261063 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا پروژه کارشناسی 3 12 اسماعیل آقائی زاده
49 طرح هادي روستا کارشناسی 16261065 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 2 اسماعیل آقائی زاده
50 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کارشناسی ارشد 16264009 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 1 اسماعیل آقائی زاده
51 سياست هاي فضايي در برنامه ريزي شهري کارشناسی ارشد 16264062 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 2 اسماعیل آقائی زاده
52 تکامل کارشناسی 11131011 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 14 محمودرضا آقامعالی
53 پروژه کارشناسی 11131055 علوم پایه زیست شناسی پروژه کارشناسی 2 3 محمودرضا آقامعالی
54 تکامل کارشناسی 11133006 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 40 محمودرضا آقامعالی
55 بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد 11134017 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 محمودرضا آقامعالی, سیده شیرین شاهنگیان
56 مباحثی پیشرفته در بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلینک دکتری تخصصی 11136005 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 محمودرضا آقامعالی, سید محسن اصغری
57 سمینار1 { دکتری } بیوشیمی دکتری تخصصی 11136018 علوم پایه زیست شناسی سمینار 2 2 محمودرضا آقامعالی
58 سمینار 2رشدزیست کارشناسی ارشد 11144002 علوم پایه زیست شناسی سمینار 1 2 محمودرضا آقامعالی
59 موضوعات ویژه کارشناسی ارشد 111340102 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 2 محمودرضا آقامعالی
60 والیبال 1 کارشناسی 17101159 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 ایرج آقایی خلیق