# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
41 سمینار کارشناسی ارشد 16184022 ادبیات و علوم انسانی حقوق سمینار 1 2 حسین آقا بابایی
42 سمینار آموزش محور کارشناسی ارشد 16184047 ادبیات و علوم انسانی حقوق سمینار 2 97210 حسین آقا بابایی
43 طرح نهایی کارشناسی 14111061 معماری و هنر معماری پروژه کارشناسی 6 14 آمنه آقا ربيع
44 تنظیم شرایطی محیطی کارشناسی 14111109 معماری و هنر معماری تخصصی 2 1 آمنه آقا ربيع, معصومه السادات میرصفای مقدم
45 مقدمات طراحی معماری 2 کارشناسی 14111124 معماری و هنر معماری تخصصی 0 2 آمنه آقا ربيع, پریسا شاه وردی
46 معماری همساز با اقلیم کارشناسی ارشد 14114021 معماری و هنر معماری تخصصی 2 1 آمنه آقا ربيع
47 معماری همساز با اقلیم کارشناسی ارشد 14114050 معماری و هنر معماری تخصصی 1 1 آمنه آقا ربيع
48 معماری همساز با اقلیم کارشناسی ارشد 19321009 پردیس بین الملل معماری تخصصی 2 1 آمنه آقا ربيع
49 معماری همساز با اقلیم کارشناسی ارشد 19321030 پردیس بین الملل معماری تخصصی 2 1 آمنه آقا ربيع
50 کارگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی 16261047 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 2 اسماعیل آقائی زاده
51 برنامه ریزی شهری در ایران کارشناسی 16261055 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 1 اسماعیل آقائی زاده
52 برنامه ریزی شهری در ایران کارشناسی 16261055 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 2 اسماعیل آقائی زاده
53 پروژه کارشناسی 16261063 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا پروژه کارشناسی 3 7 اسماعیل آقائی زاده
54 نظریه ها، رویکرد و تجارب بهسازی و نوسازی کارشناسی ارشد 162641011 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 1 اسماعیل آقائی زاده
55 برنامه ریزی کاربری اراضی روستایی کارشناسی ارشد 162642013 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 1 10 اسماعیل آقائی زاده
56 تحلیل فضایی روابط شهر و روستا کارشناسی ارشد 162642022 ادبیات و علوم انسانی جغرافیا تخصصی 2 10 اسماعیل آقائی زاده
57 فارسی کارشناسی 16101076 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی عمومی 3 9721 فرزانه آقاپور
58 ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی 16102072 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 1 فرزانه آقاپور
59 متون منتخب نثر ادبی کارشناسی 16102089 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی 2 2 فرزانه آقاپور
60 فارسی کارشناسی 14131008 معماری و هنر مشترک معماری عمومی 3 41 فرزانه آقاپور