# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5901 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 6 علی یحیایی
5902 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 7 علی یحیایی
5903 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 9 علی یحیایی
5904 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 43 علی یحیایی
5905 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 45 علی یحیایی
5906 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) کارشناسی 18101006 ادبیات و علوم انسانی معارف و الهیات عمومی 2 77 علی یحیایی
5907 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی کارشناسی 11121026 علوم پایه شیمی تخصصی 3 3 آسیه یحیی زاده
5908 شیمی فیزیک آلی کارشناسی 11121034 علوم پایه شیمی تخصصی 3 9211122127 آسیه یحیی زاده
5909 شیمی فیزیک آلی کارشناسی 11121034 علوم پایه شیمی تخصصی 3 9211122128 آسیه یحیی زاده
5910 شیمی فیزیک آلی کارشناسی 11121034 علوم پایه شیمی تخصصی 3 9211122129 آسیه یحیی زاده
5911 شیمی فیزیک آلی کارشناسی 11121034 علوم پایه شیمی تخصصی 3 9211122138 آسیه یحیی زاده
5912 تمرین پژوهش کارشناسی 11121070 علوم پایه شیمی پروژه کارشناسی 3 1000 آسیه یحیی زاده
5913 سمینار موضوع روز کارشناسی 11121071 علوم پایه شیمی سمینار 1 178 آسیه یحیی زاده
5914 شیمی هیتروسیکلیت کارشناسی ارشد 11124030 علوم پایه شیمی تخصصی 3 1 آسیه یحیی زاده, منوچهر مامقانی
5915 شیمی فیزیک آلی کارشناسی ارشد 11124046 علوم پایه شیمی تخصصی 3 1 آسیه یحیی زاده
5916 سمینارارشد شیمی کارشناسی ارشد 11124053 علوم پایه شیمی سمینار 1 15 آسیه یحیی زاده
5917 موضوعات خاص در شیمی کارشناسی ارشد 11124056 علوم پایه شیمی تخصصی 2 2922 آسیه یحیی زاده
5918 سمینار1دکتری شیمی دکتری تخصصی 11126013 علوم پایه شیمی سمینار 1 444 آسیه یحیی زاده
5919 آز شیمی آلی 1 کارشناسی 11133001 علوم پایه زیست شناسی عملی - تخصصی 1 41 آسیه یحیی زاده, كبری پيشگاه هادیان
5920 هتروسیكل پیشرفته دکتری تخصصی 19427025 پردیس بین الملل شیمی تخصصی 3 1 آسیه یحیی زاده, نصرت الله محمودی