# عنوان درس مقطع تحصیلی کد درس دانشکده گروه نوع درس تعداد واحد گروه درس استاد(ها)
5901 اقيانوس شناسي زيستي ماهواره اي دکتری تخصصی 11136023 علوم پایه زیست شناسی تخصصی 2 1 مجید وظیفه دوست
5902 هوا و اقلیم شناسی - عملی کارشناسی 13131089 علوم کشاورزی آبیاری عملی - تخصصی 1 1 مجید وظیفه دوست
5903 هوا و اقلیم شناسی - عملی کارشناسی 13131089 علوم کشاورزی آبیاری عملی - تخصصی 1 2 مجید وظیفه دوست
5904 هوا و اقلیم شناسی - نظری کارشناسی 13131090 علوم کشاورزی آبیاری تخصصی 2 1 مجید وظیفه دوست
5905 فناوریهای جدید در منابع آب کارشناسی ارشد 13134060 علوم کشاورزی آبیاری تخصصی 3 1 مجید وظیفه دوست
5906 نجات غریق کارشناسی 17101056 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 1 منیژه وفاسیاهکلرودی
5907 نجات غریق کارشناسی 17101056 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 منیژه وفاسیاهکلرودی
5908 نجات غریق کارشناسی 17101056 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 3 منیژه وفاسیاهکلرودی
5909 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 60 منیژه وفاسیاهکلرودی
5910 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 61 منیژه وفاسیاهکلرودی
5911 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 62 منیژه وفاسیاهکلرودی
5912 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 69 منیژه وفاسیاهکلرودی
5913 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 70 منیژه وفاسیاهکلرودی
5914 تربیت بدنی کارشناسی 18101079 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - عمومی 1 88 منیژه وفاسیاهکلرودی
5915 ورزش 1 کارشناسی 18101080 منابع طبیعی شیلات عملی - عمومی 1 68 منیژه وفاسیاهکلرودی
5916 ورزش تخصصی 2 کارشناسی 17101156 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 2 محمد صادق وقار
5917 بدمینتون 1 کارشناسی 17101178 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 3 محمد صادق وقار
5918 بدمینتون (2) کارشناسی 17101272 تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی عملی - تخصصی 2 3 محمد صادق وقار
5919 بدمینتون 1(جبرانی) کارشناسی ارشد 19482091 پردیس بین الملل تربیت بدنی تخصصی 2 1 محمد صادق وقار
5920 مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی 16191014 ادبیات و علوم انسانی مدیریت تخصصی 3 2 محمد علی ولی پور